46. posiedzenie Sejmu w pigułce
29 lipca, 2013
Nowy dyrektor świdnickiego liceum
30 lipca, 2013

"Wyprawka szkolna"

Niemal 180 mln zł  rząd przeznaczy w tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców. Jest to o 52 mln zł więcej niż w  zeszłym roku i pozwoli objąć  pomocą ponad 575 tys. uczniów. Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” wszedł w życie 18 lipca.
W tym roku programem zostali objęci uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych – I-III szkół podstawowych. O wsparcie mogą się starać rodziny w których dzieci są uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej a dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie.
Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Ponadto 5 proc. uczniów z klas objętych programem może bez spełniania kryteriów otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Programem „Wyprawka szkolna” będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.
Opracowano na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl