40- lecie Bazy ZHP w Wilczu
26 lipca, 2013
"Wyprawka szkolna"
29 lipca, 2013

46. posiedzenie Sejmu w pigułce

Na 46. Posiedzeniu Sejmu Izba przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2012 r. i udzieliła absolutorium rządowi. Uchwalono również kilka nowelizacji, w tym m. in. ustawy o finansach publicznych, a także ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli Sejm powołał Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ponadto Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddał hołd bohaterom buntu w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince.
Według sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 287 mld 595 mln 114 tys. zł, a wydatki – 318 mld 1 mln 861 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 30 mld 406 mln 746 tys. zł. Przyczyną takiej sytuacji był m.in. niższy niż zakładano wzrost PKB i tempo wzrostu spożycia indywidualnego. Istotne było również spowolnienie gospodarcze, którego przyczyną był spadek dochodów pochodzących z podatku od towarów i usług.
Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o finansach publicznych, która zawiesza obowiązek stosowania w 2013 r. ograniczeń związanych z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego.  Sejm uchwalił również nowelizację Kodeksu pracy, która ma pomóc rodzicom w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, w tym z wychowywaniem dzieci. Nowelizacja wprowadziła wiele zmian w tym m. in. w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto z 3 do 4 miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Wprowadzono także możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części – dotychczas możliwe były cztery. Przyjęto też nowelizację, która doprecyzowuje przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich. Znowelizowano również ustawę o scalaniu i wymianie gruntów. Udoskonala ona proces likwidujący rozbicie gospodarstw rolnych na niewielkie działki o różnych kształtach i rozmiarach. W skutek nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wydłużono termin przygotowania przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jednolitych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do 23 sierpnia 2015 r. Pierwotnie programy miały być przygotowane do 23 sierpnia 2013 r. Sejm przyjął też nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne. Nowelizacja nakłada na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu lub nierozpoczęciu biegu terminu przedawnienia podatku przed upływem tego terminu. Nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych wprowadza zapis według którego w paszportach wydawanych osobom małoletnim poniżej 12. roku życia nie będą zamieszczane obrazy linii papilarnych. Ponadto nowelizacja rozszerza katalog osób, którym wydawane są paszporty tymczasowe z maksymalnie 12-miesięcznym terminem ważności. Decyzją Sejmu przyjęta została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem nowych przepisów jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowym zgłasza w przypadku handlu towarami wrażliwymi.
Sejm uchwalił także ustawę o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie 3 maja 2002 r. Protokół znosi bezwzględnie karę śmierci we wszystkich okolicznościach i uznaje prawo do życia za prawo podmiotowe, przynależne każdej istocie ludzkiej. Teraz ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację protokołu przez prezydenta będzie rozpatrywana w Senacie.
Więcej informacji na www.sejm.gov.pl . Zdjęcie wykonał Krzysztof Białoskórski.