27. posiedzenie Sejmu już dzisiaj
21 listopada, 2012
Kolejna senacka komisja pozytywnie zaopiniowała ustawę abolicyjną. 29 listopada głosowanie w tej sprawie
23 listopada, 2012

Trwa 27. posiedzenie Sejmu RP: Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka o zmianach w ustawach w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

W związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn konieczne było uaktualnienie kilku innych ustaw. Mówiła o tym w środę, 21 listopada Izabela Katarzyna Mrzygłocka, podczas trwającego właśnie posiedzenia Sejmu RP. Posłanka przedstawiła sprawozdanie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zajmowała się tym tematem. Oto treść jej wystąpienia:
W imieniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Projekt zawarty jest w druku sejmowym nr 834, natomiast sprawozdanie komisji – w druku sejmowym nr 888.
Przedmiotowy projekt jest nie tylko konsekwencją wprowadzenia ustawy emerytalnej z 11 maja 2012 r., lecz także świadomym działaniem rządu, by wiek przestał być jedynym powodem zwolnienia z pracy zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. W tym miejscu przytoczę art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Projektodawcy mieli również na uwadze uzyskanie spójnego systemu prawnego w związku z wydłużaniem i zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Już na etapie prac legislacyjnych nad wspomnianą ustawą emerytalną uznano, że niezbędny jest przegląd regulacji prawnych, które związane są z osiągnięciem przez ich adresatów wieku zbliżonego do obecnego wieku emerytalnego. Uznano, że przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy pracownika wraz z osiągnięciem przez niego określonego wieku powinny być uchylone, ponieważ jakiekolwiek przejawy dyskryminacji w zatrudnieniu, szczególnie ze względu na płeć i wiek, są niedopuszczalne.
Przypomnę, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 7 listopada skierowała projekt do dalszych prac w stałej podkomisji do spraw rynku pracy. Podkomisja zajmowała się przedmiotowym projektem na posiedzeniu w dniu 8 listopada. Podkomisja podczas posiedzenia wprowadziła poprawki redakcyjne, które nie mają wpływu na merytoryczną treść projektu ustawy. Sprawozdanie podkomisji zostało przedstawione i przyjęte na posiedzeniu komisji dnia 16 listopada. Ze względu na to, że ustawa dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, tytuł projektu ustawy został skrócony i otrzymał brzmienie: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego. W trakcie prac komisji 16 listopada zasygnalizowano konieczność ogłoszenia poprawki dotyczącej przepisów ustawy o pomocy społecznej. Zasygnalizowano wprowadzenie tej poprawki w drugim czytaniu. Meritum przedmiotowej ustawy stanowią przepisy pragmatyk zawodowych, które dotyczą praw i obowiązków pracowniczych pewnych kategorii pracowników. Ustawa porusza powyższe kwestie m.in. w stosunku do nauczycieli, pracowników urzędów państwowych, sędziów i nauczycieli akademickich. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu uchylenie przepisów pozwalających na rozwiązanie stosunku pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego z jednym wyjątkiem – projektowana ustawa dopuszcza także zachowanie tych przepisów w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Wiek emerytalny zostaje wydłużony, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2012 r., ale proponuje się w art. 15 projektu, aby wygaśnięcie stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego następowało z ukończeniem 67. roku życia bądź z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie on prawo do emerytury. Rozwiązanie to ma na celu konieczną racjonalizację zatrudnienia na uczelniach. Proponowane zmiany zostały omówione z poszczególnymi resortami. Projekt ustawy został przyjęty przez komisję następującym stosunkiem głosów: 18 posłów głosowało za, 3 było przeciw, 7 posłów wstrzymało się od głosu. Ze względu na potrzebę zagwarantowania spójności systemu prawnego konieczne jest, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Posłana Izabela Katarzyna Mrzygłocka odpowiadała również na pytania innych posłów. Poruszyła między innymi kwestię wątpliwości, jakie względem ustawy zgłosił NIK. – Podkomisja stała do spraw rynku pracy zaakceptowała projekt ustawy jednogłośnie, starając się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które były zadawane przez posłów – mówiła. – Jeżeli natomiast chodzi o zastrzeżenia zgłaszane przez przedstawiciela NIK, to osoby, które uczestniczyły w posiedzeniu komisji, wiedzą doskonale, że do tych zastrzeżeń uwagi miało nasze Biuro Legislacyjne, które powiedziało, że wykraczają one poza zakres nowelizowanej ustawy i należy je ewentualnie uwzględnić w innych przepisach. Chciałabym na to zwrócić szczególną uwagę.
Po dyskusji projekt zmian ponownie skierowano ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski