TVN CNBC Biznes: Abolicja ZUS-owska
19 listopada, 2012
Trwa 27. posiedzenie Sejmu RP: Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka o zmianach w ustawach w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
23 listopada, 2012

27. posiedzenie Sejmu już dzisiaj

Obrady posłowie rozpoczną o godzinie 9.00. Oto ich harmonogram:
21 listopada, środa:
godz. 9:00 – 9:15
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat jakości stanowionego prawa w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2012 r. dotyczącego przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2009 r. o grach hazardowych
– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat skuteczności działań tarczy antykorupcyjnej w kontekście ujawnionych przez media taśm działaczy partii Polskiego Stronnictwa Ludowego
godz. 9:15 – 10:30 – Sprawozdanie komisji o pilnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 10:30 – 11:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:30 – 12:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:15 – 13:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:15 – 14:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:15 – 15:00 – Sprawozdanie komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marka Dochnala, reprezentowanego przez adwokata Marka Zawadzkiego z dnia 15 stycznia 2012 r. poprawionego w dniu 2 kwietnia 2012 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza
godz. 15:00 – 15:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:45 – 16:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:30 – 17:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy – Prawo pocztowe (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:45 – 19:00 – ew. oświadczenia poselskie
22 listopada, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 15:15 – Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012” wraz ze stanowiskiem komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:15 – 16:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:15 – 17:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:15 – 18:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 19:00 – ew. oświadczenia poselskie
23 listopada, piątek:
godz. 9:00 – 10:30
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o odpadach – trzecie czytanie
godz. 10:30 – 11:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:30 – 12:30 – ew. oświadczenia poselskie
Ponadto dziś o godzinie 10.00 posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodiny wysłuchają raportu „Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków”, opracowanego w ramach projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Diagnoza społeczna 2009-2013”. O godzinie 16.00 komisja rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ostatnie posiedzenie komisji zaplanowano na dziś na godz. 16.30, a w jego ramach zaplanowano czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozpatrzenie ewentualnych poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski