Spotkanie z przedsiębiorcami
4 lipca, 2014
Trwa 71. posiedzenie Sejmu
9 lipca, 2014

Rada Ochrony Pracy o dyskryminacji

Problemami dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego w pracy zajęła się na swoim dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
ROP zapoznała się na swoim posiedzeniu między innymi z informacją Prokuratury Generalnej dotyczącą liczby przestępstw związanych z dyskryminacją, mobbingiem czy molestowaniem w miejscu pracy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. prowadzono ogółem 88 spraw w danych kategoriach przestępstw, które zostały zakończone wydaniem decyzji merytorycznej kończącej postępowanie, 14 postępowań pozostaje w toku,  w 2 sprawach wydano postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na zaistnienie długotrwałej przeszkody, uniemożliwiającej jego kontynuowanie. Z nadesłanych materiałów wynika, że do sądu skierowano w tym okresie 10 aktów oskarżenia, odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w 24 sprawach, 54 postępowania zostały zakończone umorzeniem.
Na posiedzeniu przedstawiono także raport Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący ewidencji spraw o odszkodowania z tytułu dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009-2012. Wynika z niego, że w 2013 roku wpływ spraw dotyczących różnych form dyskryminacji w zatrudnieniu stanowił mniej niż 1% wszystkich spraw, które wpłynęły do sądów pracy. Do sądów powszechnych pierwszej instancji w roku 2013 o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym, dyskryminacją w zatrudnieniu i o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem wpłynęło łącznie 849 spraw, jednak do załatwienia sądy pracy miały łącznie ze sprawami pozostałymi z okresów poprzednich 1 706 spraw. Sądy pracy załatwiły 824 sprawy, co stanowi niespełna połowę spraw do załatwienia (48,3%). Analizując sposób rozstrzygnięcia spraw istotne jest, że 33,7% spraw załatwionych to oddalenia (278 spraw), umorzenia to 22,8% (188 spraw), natomiast załatwienia poprzez uwzględnienie wniosku/pozwu w całości lub w części stanowią 13% wszystkich spraw załatwionych (107 spraw).
W badanym pięcioleciu do sądów pracy pierwszej instancji wpłynęło łącznie 4 785 spraw dotyczących różnych form dyskryminacji w zatrudnieniu. Z tego 26,5% wpłynęło w roku 2011. Sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszania zasad równego traktowania w zatrudnieniu stanowią w roku 2011 to 51,6% (654 sprawy), w tym większość wniesionych z powództwa kobiet  – 65% spraw.
W latach 2012 i 2013 odnotowujemy spadek wpływu spraw związanych z dyskryminacją w zatrudnieniu. W roku 2013 w stosunku do roku 2011 jest to zmniejszenie wpływu o 33%.
Najszerszy wolumen spraw z zakresu różnych form dyskryminacji w zatrudnieniu rozpatrywanych przez sądy pracy w 2013 roku  stanowią sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszania zasad równego traktowania w zatrudnieniu klasyfikowane na podstawie artykułu 18 3d kodeksu pracy – 52,1% wpływu spraw.
W roku 2013 wpłynęło 442 spraw o odszkodowanie z tytułu naruszania zasady równego traktowania
w zatrudnieniu, w tym z powództwa kobiet  60,8% spraw.  Należy jednak podkreślić, ze sądy pracy miały do załatwienia 771 spraw. Załatwiono jedynie 50% spraw, w tym 16,9% spraw poprzez uwzględnienie wniosku/pozwu w całości lub w części, 31,6% spraw oddalono, 22,2% spraw umorzono.
Sprawy o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym, jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy stypizowane na podstawie art. 18 3a § 6 w zw. z art. 18 3d k.p. stanowią 0,8% wpływu omawianego katalogu spraw. 41% spraw z zakresu dyskryminacji w zatrudnieniu to sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem art. 943 § 2-4 k.p.
Natomiast 6,1% spraw to sprawy związane dyskryminacją w zatrudnieniu bezpośrednią lub pośrednią, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto Rada Ochrony Pracy przyjęła na posiedzeniu swoje stanowisko w sprawie sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku i zajęła się czynnikami psychospołecznymi w środowisku pracy oraz związanym z nimi ryzykiem zawodowym.