Trwa 71. posiedzenie Sejmu

9 lipca 2014 - Blog - Brak komentarzy

Rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu RP. Najważniejszym punktem dzisiejszych obrad jest wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i wybranie Pana Piotra Tadeusza Glińskiego na Prezesa Rady Ministrów. Także dziś posłowie mają się zająć wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

9 lipca

Ponadto na dzisiejsze posiedzenie zaplanowano sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, a także sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Posłowie wysłuchają „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2012 roku” oraz „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2013 roku” wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Obie informacje przedstawi prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W planie jest także przedstawienie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Aneksem pt. „Media publiczne oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku” oraz sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na dziś posłowie mają także zaplanowane pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

10 lipca

Z kolei 10 lipca posłowie wysłuchają pierwszego czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych, pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Zaplanowane jest także przedstawienie informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Posłowie wysłuchają ponadto sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

11 lipca

W ostatnim dniu posiedzenia posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Administracji i Cyfryzacji o senackim projekcie ustawy o petycjach, a także pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. i pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiony zostanie także wniosek Prezydium Sejmu w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu i zaplanowano wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Ponadto zaplanowano przedstawienie przez ministra Skarbu Państwa „Sprawozdania z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.” (druk nr 2275) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa i przedstawienie sprawozdania Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Źródło: sejm.gov.pl, fot. Rafał Zambrzycki

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*