Posiedzenie Plenarne Rady Ochrony Pracy

27 sierpnia 2013 - Blog - Brak komentarzy

We wtorek, 27 sierpnia, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy. Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy oraz stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych w 2012 roku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała m.in. raport z 2012 roku, w którym dokładnie opisała wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników. Z danych zebranych przez KRUS wynika, że liczba wypadków jest coraz mniejsza. W 2012 roku do KRUS zgłoszono 24 008 zdarzeń wypadkowych- jest to o 1 764 wypadków mniej niż w 2011 roku. Najwięcej nieszczęśliwych zdarzeń w minionym roku miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego. 70% osób poszkodowanych w wypadkach to mężczyźni, najczęściej w wieku 50- 59 lat. Wypadki śmiertelne stanowiły 0,56% wszystkich wypadków. Niezmiennie natomiast najczęstszą przyczyną wypadków pozostały upadki osób których przyczyną były m. in.: zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, nieporządek w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowanie drabin i podestów podczas pracy na wysokości, brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego, używanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin, brak poręczy przy schodach i barierek na podestach i otworach zrzutowych, progi w otworach drzwiowych, niezabezpieczone kanały gnojowe. W oparciu o analizę występujących zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych określono kierunki działań prewencyjnych i zaplanowano przedsięwzięcia na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych.
Pamiętajmy, że „upadek to nie przypadek”. Wciąż istnieje potrzeba uświadomienia rolnikom konieczności: dbałości o ład i porządek w miejscu pracy, przestrzegania zasad ochrony zdrowia i życia, stosowania obuwia i odzieży roboczej oraz ochron pracy, a także dbałości o stan zdrowia- przestrzega posłanka Katarzyna Mrzygłocka.
Na posiedzeniu poruszono również kwestię szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy, opracowanych przez Pracownię Zagrożeń Biologicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- PIB. Według przedstawionych danych najczęściej narażone na szkodliwy wpływ czynników biologicznych są osoby pracujące w zakładach produkujących żywność, w rolnictwie, jednostkach ochrony zdrowia, laboratoriach klinicznych i weterynaryjnych, zakładach gospodarki odpadami i przy oczyszczaniu ścieków. Główny cel programu wieloletniego „poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” zakłada rozpoznanie i scharakteryzowanie SCB powodujących kontaminację środowiska pracy, określenie metod kontroli i przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zdrowotnym związanym z narażeniem na te czynniki oraz opracowanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie narażenia, jak i liczby osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Konieczne jest wciąż położenie większego nacisku na ilościową i jakościową kontrolę tego rodzaju zanieczyszczeń w środowisku pracy.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*