Radosne święto plonów
27 sierpnia, 2013
47. posiedzenie Sejmu
28 sierpnia, 2013

Posiedzenie Plenarne Rady Ochrony Pracy

We wtorek, 27 sierpnia, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy. Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy oraz stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych w 2012 roku.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała m.in. raport z 2012 roku, w którym dokładnie opisała wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników. Z danych zebranych przez KRUS wynika, że liczba wypadków jest coraz mniejsza. W 2012 roku do KRUS zgłoszono 24 008 zdarzeń wypadkowych- jest to o 1 764 wypadków mniej niż w 2011 roku. Najwięcej nieszczęśliwych zdarzeń w minionym roku miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego. 70% osób poszkodowanych w wypadkach to mężczyźni, najczęściej w wieku 50- 59 lat. Wypadki śmiertelne stanowiły 0,56% wszystkich wypadków. Niezmiennie natomiast najczęstszą przyczyną wypadków pozostały upadki osób których przyczyną były m. in.: zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, nieporządek w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowanie drabin i podestów podczas pracy na wysokości, brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego, używanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin, brak poręczy przy schodach i barierek na podestach i otworach zrzutowych, progi w otworach drzwiowych, niezabezpieczone kanały gnojowe. W oparciu o analizę występujących zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych określono kierunki działań prewencyjnych i zaplanowano przedsięwzięcia na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych.
Pamiętajmy, że „upadek to nie przypadek”. Wciąż istnieje potrzeba uświadomienia rolnikom konieczności: dbałości o ład i porządek w miejscu pracy, przestrzegania zasad ochrony zdrowia i życia, stosowania obuwia i odzieży roboczej oraz ochron pracy, a także dbałości o stan zdrowia- przestrzega posłanka Katarzyna Mrzygłocka.
Na posiedzeniu poruszono również kwestię szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy, opracowanych przez Pracownię Zagrożeń Biologicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- PIB. Według przedstawionych danych najczęściej narażone na szkodliwy wpływ czynników biologicznych są osoby pracujące w zakładach produkujących żywność, w rolnictwie, jednostkach ochrony zdrowia, laboratoriach klinicznych i weterynaryjnych, zakładach gospodarki odpadami i przy oczyszczaniu ścieków. Główny cel programu wieloletniego „poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” zakłada rozpoznanie i scharakteryzowanie SCB powodujących kontaminację środowiska pracy, określenie metod kontroli i przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zdrowotnym związanym z narażeniem na te czynniki oraz opracowanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie narażenia, jak i liczby osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Konieczne jest wciąż położenie większego nacisku na ilościową i jakościową kontrolę tego rodzaju zanieczyszczeń w środowisku pracy.