Posiedzenie Plenarne Rady Ochrony Pracy
27 sierpnia, 2013
Z życzeniami na nowy rok szkolny
2 września, 2013

47. posiedzenie Sejmu

Rozpoczęło się 47. posiedzenie Sejmu , na którym posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka przedstawiła oświadczenie w imieniu klubu parlamentarnego PO w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu pracy(druk 1539).
Projektowana ustawa wprowadza nowe brzmienie art. 151 Kodeksu pracy. Zmiana wprowadza rozszerzenie listy przypadków, w których praca w niedziele i święta będzie dopuszczona. W szczególności chodzi o prace przy świadczeniu usług transgranicznych. Obecnie dozwolona jest praca w transporcie i w komunikacji, m.in. na rzecz użyteczności publicznej. Dodatkowym wyjątkiem od zakazu pracy w te dni będzie praca z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy ze względu na odmienne, w stosunku do pracodawcy, dni wolne od pracy. Szacuje się, że liberalizacja przepisów pozwoli zabezpieczyć obecne miejsca pracy w sektorze usług biznesowych.
Obrady rozpoczęły się od ślubowania, jakie złożyła posłanka Elżbieta Królikowska-Kińska obejmująca mandat poselski po Krzysztofie Kwiatkowskim, który został powołany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli i dziś został zaprzysiężony przed Sejmem. Ślubowanie złożył także ponownie wybrany na rzecznika praw dziecka Marek Michalak. Podczas czterodniowych obrad posłowie będą pracować m.in. nad projektem nowelizacji budżetu na 2013 r. oraz tzw. ustawy okołobudżetowej. Rozpatrzona zostanie również propozycja dotyczącą zakończenia reformy w zakresie obniżania wieku szkolnego, a także zmiany w podatku akcyzowym oraz w przepisach regulujacych działanie Straży Marszałkowskiej. Przedmiotem prac Izby będzie także projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.
Sejm zajmie się m.in. :
projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw– Celem projektu jest wprowadzenie kontradyktoryjności procesu, czyli sytuacji, w której strony są sobie równe i toczą spór przed sądem pełniącym rolę arbitra. Ma to usprawnić postępowanie karne zarówno poprzez przyspieszenie poszczególnych czynności, ich lepsze zorganizowanie, jak i wyeliminowanie tych, które nie są niezbędne,
projektem nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy– Przewiduje on zmiany według których prokurator miałby mieć prawo kontrolowania korespondencji podejrzanego z obrońcą oraz mógłby uczestniczyć w widzeniach tych osób, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego,
rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw– Dotyczy on łagodnego zakończenie procesu obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, dzięki rozwiązaniom ułatwiającym dzieciom młodszym przystosowanie się do warunków szkolnych. Projekt przewiduje stworzenie w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej warunków podobnych do tych, do których dziecko przyzwyczaiło się w przedszkolu. Objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci urodzonych w 2008 r. będzie miało charakter etapowy. Od 1 września 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w 2015 r., choć będą mogły pójść do szkoły w wieku sześciu lat na wniosek rodziców. Od września 2015 r. do szkoły pójdą już wszystkie sześciolatki,
pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. – Zgodnie z projektem dochody budżetu państwa mają wynieść 275 mld 729 mln 440 tys. zł. Wydatki budżetu państwa rząd określił na poziomie 327 mld 294 mln 440 tys. zł. Zgodnie z założeniami nowelizacji deficyt zostanie zwiększony o 15 mld 994 mln 500 tys. zł, czyli ok. 1 proc. PKB. Rada Ministrów przewiduje też oszczędności na poziomie 7 mld 656 mln 360 tys. zł, tj. ok. 0,5 proc. PKB. Proponowane cięcia w wydatkach nie dotkną bezpośrednio obywateli, a jednocześnie przyniosą realne oszczędności dla budżetu państwa. Rząd przewiduje zmniejszenie wydatków w poszczególnych częściach budżetowych (ministerstwach, urzędach centralnych, działach, administracji wojewódzkiej, współfinansowaniu projektów z udziałem środków z UE).
rozpatrzeniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym– Implementuje on dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Od 1 listopada 2013 r. akcyza ma objąć wyroby gazowe takie jak gaz ziemny i inne węglowodory. Projekt wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące zwolnień i zasad opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych. Z opodatkowania akcyzą zwolnione będą m.in. podmioty zużywające gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych: gospodarstwa domowe oraz organy użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale.
rozpatrzeniem poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy– Projekt wprowadza zmiany dotyczące wykonywania w niedziele i święta pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli m.in. poczty elektronicznej. Dotyczyć ma to pracy na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa. Jest to rozszerzenie istniejącego w Kodeksie katalogu rodzajów pracy, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Obecnie praca w dni wolne jest możliwa można w te dni pracować m.in. przy pracy zmianowej, w ruchu ciągłym, w transporcie i komunikacji, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób oraz w handlu, gastronomii, hotelarstwie i turystyce.
Sejm zajmie się też w pierwszym czytaniu prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym oraz projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa o TK jest propozycją nowego uregulowania organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim. Celem projektu jest m.in. przyspieszenie rozpatrywania skarg przez TK. Natomiast projekt ustawy o Sądzie Najwyższym podnosi z 70 do 75 lat wiek, po osiągnięciu którego sędzia SN ma przechodzić obowiązkowo w stan spoczynku. Nowelizacja ma pozwolić wymiarowi sprawiedliwości na dłuższe korzystanie z wiedzy i wieloletniego doświadczenia sędziów.
Zdjęcie wykonał Krzysztof Białoskórski.