"Kobiety zmieniają świat"- podsumowanie
7 stycznia, 2014
Obrady Dyrektorów WUP
13 stycznia, 2014

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Sejmu

Rozpoczęło się 58 posiedzenie Sejmu, które trwać będzie w dniach 8- 10 stycznia. Posłowie zajmą się tym razem m.in. zmianami w kodeksie wyborczym w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, czy pracą nad projektem przepisów umożliwiających łatwiejsze przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz zapewniających obywatelom łatwy dostęp do informacji o takich zbiórkach i ich efektach.
Dzisiaj izba wysłucha sprawozdania projektów ustaw :
– o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
– o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
– o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.,
oraz zmian w ustawach:
– Kodeks wyborczy,
– Kodeks postępowania cywilnego,
– Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W czwartek posłowie pracować będą nad projektami ustaw i zmianami w ustawach:
– o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw,
– o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
– o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny.
Ponadto izba wysłucha dwóch sprawozdań:
– w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Wojciecha Krawczyka, reprezentowanego przez adwokata Tomasza Krawczyka z dnia 21 września 2012 r. uzupełnionego w dniu 27 grudnia 2012 r. oraz 6 lutego 2013 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty,
– o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
Trzeci dzień posiedzenia, piątek, przeznaczony będzie na głosowania oraz na przedstawienie Sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2012. Sejm wysłucha również informacji bieżącej w sprawie nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz zakup sprzętu i usług teleinformatycznych realizowanych przez Cam Media SA.
Posłanka Katarzyna Mrzygłocka ponadto weźmie udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. rynku pracy. Podkomisja wznawia pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1949).
Fot. Krzysztof Białoskórski