Sejm rozpoczął 89. posiedzenie
18 marca, 2015
ROP o poprawie bezpieczeństwa warunków pracy
25 marca, 2015

Działacze opozycji objęci wsparciem finansowym

Bardzo ważną ustawę uchwalił Sejm podczas swojego ostatniego posiedzenia. Dzięki przyjęciu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, kompleksowo uregulowano zasady udzielania wsparcia finansowego osobom zaangażowanym w działalność antykomunistyczną w latach 1956-1989.
W ustawie określono m.in. zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. O przyznanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej będzie można wnioskować do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzja będzie zapadać po potwierdzeniu przez Prezesa IPN, że wnioskodawca nie był pracownikiem, funkcjonariuszem, żołnierzem lub tajnym informatorem organów bezpieczeństwa państwa. Szef UdSKiOR będzie mógł także zwrócić się o zaopiniowanie wniosku przez wojewódzką radę konsultacyjną do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Szef UdSKiOR w drodze decyzji będzie przyznawał także pomoc materialną: świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną. Świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przyznawane osobom spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe. Zasadniczo będzie ono przyznawane na 12 miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat, świadczenie będzie mogło zostać przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – bezterminowo.
Druga forma wsparcia, czyli pomoc pieniężna w wysokości do 300 proc. najniższej emerytury, ma być przyznawana, nie częściej niż raz na 12 miesięcy, osobom w trudnej sytuacji materialnej lub w związku ze zdarzeniami losowymi. Pomoc ta będzie mogła być również przyznana m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłacenie pomocy pielęgnacyjnej. Ustawa ma wejść w życie 31 sierpnia 2015 r. Prace nad nowymi przepisami będą teraz kontynuowane w Senacie.
Źródło: ww.sejm.gov.pl