61. posiedzenie Sejmu

19 lutego 2014 - Blog - Brak komentarzy

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego ostatnio wieloletniego senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Izba oddała także hołd ofiarom dramatycznych wydarzeń na Ukrainie. Następnie przedstawiona została Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na Ukrainie. Wszyscy mamy świadomość (…), jak dramatyczna chwila w historii Ukrainy dzieje się na naszych oczach, jak dramatyczne i o poważnych konsekwencjach zdarzenia miały miejsce w ostatnich tygodniach, a szczególnie poruszające miały miejsce w ostatnich godzinach na Majdanie Niezawisłości w stolicy Ukrainy – powiedział szef rządu Donald Tusk, rozpoczynając wystąpienie.

Podczas trzydniowego posiedzenia Sejm będzie pracować m.in. nad propozycją wprowadzenia darmowego podręcznika dla uczniów. Posłowie zajmą się też zmianami w przepisach regulujących odszkodowania dla funkcjonariuszy. Na 61. posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować m.in. nad:

– rządowym projektem ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby związanych ze służbą. Projekt systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z projektem jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby,

– senackim projektem nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2013 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisu regulującego zasady zwrotu przez sąd z urzędu uiszczonych przez strony opłat.Proponowana nowelizacja zakłada, że sąd będzie zwracał z urzędu stronom całą uiszczoną opłatę od uwzględnionej skargi we wszystkich sprawach, w których postępowanie wszczęto z urzędu,

– pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt umożliwia ministrowi edukacji narodowej zlecenie opracowania i wydania podręcznika lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z projektem, zamówione przez siebie podręczniki będą dopuszczały do użytku szkolnego ministerstwa, które zleciły ich opracowanie i wydanie.Zaproponowane zmiany są pierwszym etapem realizacji projektu „Darmowy podręcznik dla pierwszaka”. Rząd przyjął projekt 21 stycznia 2014 r.,

– rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt wprowadza tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw o wykroczenia. Odtąd ich przebieg będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Proponowane zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Oprócz protokołu elektronicznego ma być sporządzany skrócony protokół pisemny zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania,

– rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej, przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. Rząd przewiduje, że proponowana nowelizacja pozwoli przedsiębiorcom uruchomić firmę w 7 dni, co zajmuje teraz ok. 25 dni. Zmiany powinny także ułatwić tworzenie miejsc pracy,

– rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Celem proponowanych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej. Projekt zmienia przepisy dotyczące karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej. Obecnie kara dotyczy pornografii z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia, a proponowana nowelizacja podnosi granicę wieku do 18. roku życia.

Posłowie zapoznają się też z rządowym dokumentem: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.” Zgodnie z raportem w 2012 r. w stosunku do roku 2011 na polskich drogach liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 15 proc., a wypadków i rannych było mniej o 8 proc. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że niezmiennie blisko 50 proc. ofiar wypadków stanowią piesi, rowerzyści, motorowerzyści, i motocykliści, a najpoważniejszym problemem jest bardzo wysoka liczba potrąceń i ofiar śmiertelnych wśród pieszych. Zgodnie z raportem dominującą grupą uczestników wypadków są kierujący pojazdami mężczyźni (78 proc.) i osoby młode w wieku 18-24 lata (20 proc.).

W łącznej dyskusji Sejm rozpatrzy dwie Informacje Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Chodzi o sprawozdania dotyczące SRK za rok 2011 i 2012. W tych latach w Polsce realizowana była strategia „Europa 2020” – długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE, który zastąpił obowiązującą w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. Narzędziem realizacji tej strategii w poszczególnych państwach są Krajowe Programy Reform (KPR). W 2011 r. działania w ramach KPR obejmowały np. opracowanie wieloletniego planu inwestycji w infrastrukturę kolejową, natomiast w 2012 r. dotyczyły one m.in. aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ oraz przed 30. rokiem życia, a także regulacji wspierających inwestycje w sektorze energetycznym. W okresie sprawozdawczym realizowano 6 priorytetów SRK: wzrost konkurencyjności i innowacyjności, poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, rozwój obszarów wiejskich, a także rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Fot. Krzysztof Białoskórski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*