Komisyjny rozkład jazdy
19 lutego, 2014
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie. Działkowcy nie kryją zadowolenia.
20 lutego, 2014

61. posiedzenie Sejmu

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego ostatnio wieloletniego senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Izba oddała także hołd ofiarom dramatycznych wydarzeń na Ukrainie. Następnie przedstawiona została Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na Ukrainie. Wszyscy mamy świadomość (…), jak dramatyczna chwila w historii Ukrainy dzieje się na naszych oczach, jak dramatyczne i o poważnych konsekwencjach zdarzenia miały miejsce w ostatnich tygodniach, a szczególnie poruszające miały miejsce w ostatnich godzinach na Majdanie Niezawisłości w stolicy Ukrainy – powiedział szef rządu Donald Tusk, rozpoczynając wystąpienie.
Podczas trzydniowego posiedzenia Sejm będzie pracować m.in. nad propozycją wprowadzenia darmowego podręcznika dla uczniów. Posłowie zajmą się też zmianami w przepisach regulujących odszkodowania dla funkcjonariuszy. Na 61. posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować m.in. nad:
– rządowym projektem ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby związanych ze służbą. Projekt systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z projektem jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby,
– senackim projektem nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2013 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisu regulującego zasady zwrotu przez sąd z urzędu uiszczonych przez strony opłat.Proponowana nowelizacja zakłada, że sąd będzie zwracał z urzędu stronom całą uiszczoną opłatę od uwzględnionej skargi we wszystkich sprawach, w których postępowanie wszczęto z urzędu,
– pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt umożliwia ministrowi edukacji narodowej zlecenie opracowania i wydania podręcznika lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z projektem, zamówione przez siebie podręczniki będą dopuszczały do użytku szkolnego ministerstwa, które zleciły ich opracowanie i wydanie.Zaproponowane zmiany są pierwszym etapem realizacji projektu „Darmowy podręcznik dla pierwszaka”. Rząd przyjął projekt 21 stycznia 2014 r.,
– rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt wprowadza tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw o wykroczenia. Odtąd ich przebieg będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Proponowane zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Oprócz protokołu elektronicznego ma być sporządzany skrócony protokół pisemny zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej, przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. Rząd przewiduje, że proponowana nowelizacja pozwoli przedsiębiorcom uruchomić firmę w 7 dni, co zajmuje teraz ok. 25 dni. Zmiany powinny także ułatwić tworzenie miejsc pracy,
– rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Celem proponowanych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej. Projekt zmienia przepisy dotyczące karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej. Obecnie kara dotyczy pornografii z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia, a proponowana nowelizacja podnosi granicę wieku do 18. roku życia.
Posłowie zapoznają się też z rządowym dokumentem: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.” Zgodnie z raportem w 2012 r. w stosunku do roku 2011 na polskich drogach liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 15 proc., a wypadków i rannych było mniej o 8 proc. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że niezmiennie blisko 50 proc. ofiar wypadków stanowią piesi, rowerzyści, motorowerzyści, i motocykliści, a najpoważniejszym problemem jest bardzo wysoka liczba potrąceń i ofiar śmiertelnych wśród pieszych. Zgodnie z raportem dominującą grupą uczestników wypadków są kierujący pojazdami mężczyźni (78 proc.) i osoby młode w wieku 18-24 lata (20 proc.).
W łącznej dyskusji Sejm rozpatrzy dwie Informacje Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Chodzi o sprawozdania dotyczące SRK za rok 2011 i 2012. W tych latach w Polsce realizowana była strategia „Europa 2020” – długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE, który zastąpił obowiązującą w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. Narzędziem realizacji tej strategii w poszczególnych państwach są Krajowe Programy Reform (KPR). W 2011 r. działania w ramach KPR obejmowały np. opracowanie wieloletniego planu inwestycji w infrastrukturę kolejową, natomiast w 2012 r. dotyczyły one m.in. aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ oraz przed 30. rokiem życia, a także regulacji wspierających inwestycje w sektorze energetycznym. W okresie sprawozdawczym realizowano 6 priorytetów SRK: wzrost konkurencyjności i innowacyjności, poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, rozwój obszarów wiejskich, a także rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Fot. Krzysztof Białoskórski