Podziękowania od Gminy Czarny Bór
5 lutego, 2014
Darmowe podręczniki dla pierwszoklasistów
7 lutego, 2014

60. posiedzenie Sejmu

60. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniającą byłego wicemarszałka Sejmu Aleksandra Małachowskiego, który zmarł 10 lat temu. W trakcie trzydniowego posiedzenia Izba będzie pracować nad propozycjami zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. aut z kratką i utworzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Sejm rozpatrzy także m.in. projekt ułatwiający wymianę informacji z krajami UE o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego.
Zgodnie z porządkiem obrad w trakcie trzydniowego posiedzenia Izba będzie pracować m.in. nad:
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk 2095). Projekt kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywane równocześnie w działalności gospodarczej i w celach prywatnych. Rząd proponuje, by w przypadku pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych, zasadą była możliwość odliczenia (bez istniejącego obecnie ograniczenia kwotowego) 50 proc. podatku naliczonego od wszystkich wydatków – zarówno z tytułu zakupu pojazdu, jak i paliwa oraz innych kosztów eksploatacyjnych. Pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje prawo do dyrektywy 2011/82/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Proponowane rozwiązania mają ułatwić wymianę informacji między Polską a innymi krajami unijnymi o polskich kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach UE i kierowcach z państw Unii łamiących prawo w Polsce,
–  rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt podwyższa z 14 do 30 tys. euro próg wartości zamówień, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych. Według rządu podwyższenie progu uwzględnia zmiany siły nabywczej pieniądza. Służy też odbiurokratyzowaniu procedur udzielania zamówień publicznych o małych wartościach,
– rządowym projektem ustawy o prawach konsumenta. Projekt zawiera przepisy zapewniające odpowiednią ochronę konsumentów oraz regulacje korzystne dla przedsiębiorców. Zdaniem rządu proponowane rozwiązania powinny ograniczyć wiele problemów, jakich doświadczają konsumenci i sprzedawcy, w tym m.in. internetowi. Projekt reguluje m.in. prawo do informacji, zasady ustalania i ponoszenia kosztów umów, zasady odstępowania od umów, uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej oraz te wynikające z gwarancji. Konsumenci zyskają gwarancję szerokiego dostępu do informacji związanych z zawieraniem umów. Przedsiębiorcy będą mieli m.in. obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na obciążenie go jakimikolwiek płatnościami. Zgodnie z projektem,  z 10 do 14 dni wydłużony ma być okres, w którym konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet) będzie mógł od niej odstąpić bez podania przyczyny,
poselskim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks karny. Projekt ogranicza przedawnianie się przestępstw seksualnych. Wnioskodawcy proponują, by nie przedawniały się m.in. przestępstwa zgwałcenia, pedofilii i kazirodztwa,
– rządowym projektem ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Projekt ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o cenach z 5 lipca 2001 r. M.in. znosi obowiązek tzw. metkowania, czyli oznaczania ceną każdej sztuki towaru, natomiast wprowadza nowe pojęcie – „eksponowanie” cen, w tym cen jednostkowych. Cena powinna być uwidoczniona tak, by kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości,
– poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (druk 2025). Projekt skraca okres, w którym urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy różnicę między podatkiem VAT naliczonym, tj. zapłaconym przez niego przy zakupie towarów lub usług, a podatkiem należnym urzędowi skarbowemu z tytułu sprzedaży przez przedsiębiorcę własnych produktów lub usług. Podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT skracany jest w projekcie z 60 do 30 dni.
Posłowie będą mieli również możliwość zadawania przedstawicielom rządu pytań. Mają one dotyczyć m.in. braku dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej części mieszkańców woj. Zachodniopomorskiego, konsekwencji zmiany kryteriów przyznawania pomocy opiekunom osób niepełnosprawnych, a także np. przejęcia nadzoru właścicielskiego przez MSW nad spółką Skarbu Państwa Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA.
Fot. Krzysztof Białoskórski