Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu- konferencja
25 lutego, 2014
Z wizytą w wałbrzyskim Domu Małego Dziecka
4 marca, 2014

Ustawy uchwalone na 61. posiedzeniu Sejmu

Podczas 61. posiedzenia Sejmu posłowie podjęli decyzje dotyczące m.in. zmian w odszkodowaniach dla funkcjonariuszy i zwiększenia wsparcia z budżetu państwa dla działań lokalnych. Izba wprowadziła także tzw. protokół elektroniczny w sprawach o wykroczenia oraz wydłużyła termin przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci. Sejm przyjął też przepisy umożliwiające wprowadzenie bezpłatnego podręcznika dla uczniów.
Sejm uchwalił ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Ustawa systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z nowymi przepisami, jednorazowe odszkodowanie otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Jednorazowe odszkodowanie wyniesie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, natomiast w przypadku śmierci funkcjonariusza odszkodowanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka rodziny – 9-krotność.
Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej to kolejny akt prawny przyjęty przez posłów. Nowe przepisy umożliwiają realizację w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) daje obywatelom państw unijnych możliwość składania do Komisji Europejskiej petycji wzywających do podjęcia działań legislacyjnych. Przedłożenie EIO wymaga zebrania co najmniej miliona podpisów obywateli pochodzących co najmniej z jednej czwartej państw UE.
Izba przyjęła również nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wykonuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2013 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisu regulującego zasady zwrotu przez sąd z urzędu opłat uiszczonych przez strony. Nowelizacja przewiduje, że sąd będzie zwracał z urzędu stronom całą uiszczoną opłatę od uwzględnionej skargi we wszystkich sprawach, w których postępowanie wszczęto z urzędu. W pozostałych sprawach zwrot będzie następował tylko w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd.
Ponadto posłowie uchwalili nowelizację ustawy o systemie oświaty. Przyjęte zmiany stanowią pierwszy etap realizacji projektu „Darmowy podręcznik dla pierwszaka”. Nowelizacja umożliwia ministrowi edukacji narodowej zlecenie opracowania i wydania podręcznika lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nowelizacja znosi też termin, w jakim dyrektorzy szkół musieli podawać do publicznej wiadomości zestaw podręczników na następny rok.
Izba przyjęła także ustawę o funduszu sołeckim. Nowe przepisy mają usunąć bariery dla rozwoju i ułatwić stosowanie tego narzędzia umożliwiającego mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu pieniędzy przekazanych im przez gminę. Celem ustawy jest zwiększenie z obecnych 55 do ok. 70 proc. liczby gmin, w których jest utworzony fundusz sołecki. Środki z niego pozwalają na realizację m.in. inwestycji służących poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jak np. chodników czy parkingów.
Kolejnym aktem prawnym uchwalonym dziś przez posłów jest nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa wprowadza tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw o wykroczenia. Odtąd ich przebieg będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Przyjęte zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty.
Sejm wprowadził także zmiany do Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Celem nowych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej. Ustawa zmienia przepisy dotyczące karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej.
Fot. Krzysztof Białoskórski