Z życzeniami na Dzień Edukacji Narodowej
14 października, 2013
Młodzież, która chce być zaradna
15 października, 2013

Senior – obywatelem Unii Europejskiej

W niedzielę, 13 października w sali Teatru Miejskiego w Świdnicy odbyła się konferencja pod nazwą „Senior obywatelem Unii Europejskiej” . Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka objęła wydarzenie swoim patronatem- jako członek sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Podczas dyskusji o roli seniora w Europie próbowano odpowiedzieć na wiele kluczowych pytań m.in.: Jaka wygląda polityka senioralna polskiego rządu? Wśród działań rządu, mających na celu aktywizację osób starszych i międzypokoleniowy dialog, można wymienić :
powołanie Departamentu Polityki Senioralnej
uruchomienie „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych”. W 2012 roku na ten program przeznaczono 20 mln zł, obecnie 40 mln. Program ASOS zakłada m.in. dofinansowanie rozwoju oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej, wspieranie różnych form edukacji i uczenia się na rzecz poprawy umiejętności osób starszych, podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się aktywizacją społeczną osób starszych oraz podniesienie jakości usług społecznych dla tej grupy osób.  Wysiłki Polski zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, który wymienił nasz kraj jako jeden z trzech, które najwięcej zrobiły w ubiegłym roku w dziedzinie polityki senioralnej.
powołanie Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Gremium zajmuje się m.in. sprawami zdrowia i opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz budową nowoczesnego systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych w Polsce.
aktywna działalność Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych w parlamencie. Celem powołania Zespołu jest m.in. inspirowanie władz publicznych do tworzenia ustawodawstwa zabezpieczającego pełnię praw osób starszych.
nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzająca zasady powoływania gminnych rad seniorów. Pozwoli to na zwiększenie udziału osób starszych (organizacji seniorskich) w procesach decyzyjnych bezpośrednio ich dotyczących w środowisku lokalnym.
Organizatorami wydarzenia było Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy, Stowarzyszenie 3. Wieku w Świebodzicach i Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu.
Foto: www.foter.com