Rada Ochrony Pracy podsumuje działania kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
9 czerwca, 2015
Ruszył program Senior-Wigor
12 czerwca, 2015

Sejm obraduje

Trwające trzy dni 94. posiedzenie Sejmu RP rozpoczęło się dziś w Warszawie. W trakcie obrad posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka weźmie udział w posiedzeniach Komisji Etyki Poselskiej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wysłucha m.in. pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych (druk nr 3383), które przedstawi Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Posłanka będzie uczestniczyć również w podkomisji stałej do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Podkomisja rozpatrzy przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy –Kodeks pracy. Projekt wprowadza kolejne rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne.
Katarzyna Mrzygłocka będzie dziś także przewodniczyć stałej podkomisji ds. rynku pracy, która kontynuuje prace na projektem zmiany ustawy Kodeks pracy. Nowelizacja dotyczy ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony, w tym ograniczenia umów o pracę do trzech.
Ponadto dzisiaj posłowie wysłuchają m.in. sprawozdania Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druki nr 3254 i 3344). Zmiany w ustawie regulują:
-prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej oraz zasady ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia,
-możliwości wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego,
-uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta,
-funkcjonowanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Dzięki nowym przepisom zwiększy się zakres ochrony praw pacjenta oraz wzmocni efektywność postępowań i interwencji podejmowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Posłowie rozpatrzą także sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano, że do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki, należy prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej, w sytuacji gdy nie zapewnia tego niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny. Przepis usuwa wątpliwości dotyczące zadań marszałka województwa, jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad tymi podmiotami. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z negatywnych doświadczeń 2012 r., w którym 15 biur podróży ogłosiło niewypłacalność.
Izba zapozna się także ze sprawozdaniem Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3249 i 3443). Projekt dotyczy jednoznacznego przesądzenia ustawowego trybu i terminów rozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez klientów reklamacji w ramach procedur skargowych oraz powołania instytucji Rzecznika Finansowego.
więcej na: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=FB40960E1B4FBC0DC1257E600021FD09