Weekend z organizacjami pozarządowymi
25 czerwca, 2012
Ustawa abolicyjna tematem dzisiejszych obrad podkomisji do spraw rynku pracy
27 czerwca, 2012

Rozpoczyna się 17.posiedzenie Sejmu RP

Dziś o 13.00 rozpoczną się kolejne obrady posłów. Harmonogram ich prac na najbliższe trzy dni przedstawia się następująco:
26 czerwca (wtorek)
godz. 13:00 – 13:10 G ł o s o w a n i a, w tym:
– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego Sejmu o punkt: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat wdrożenia przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, oraz na temat opublikowanej 25 lutego 2012 roku nowej liście leków refundowanych
godz. 13:10 – 14:45 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 35 i 434) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:45 – 15:30 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” (druki nr 430 i 465) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:30 – 16:45 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 386 i 478) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:45 – 18:00 ew. oświadczenia poselskie
27 czerwca (środa)
godz. 9:00 – 11:15 – Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 14:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 457) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:00 – 16:45 – Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku oraz komisyjnym projektem uchwały (druki nr 294 i ) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:45 – 17:15– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druki nr 482 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:15 – 17:45 – Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 483 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:45 – 18:15 – Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (druki nr 487 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:15 – 19:30 – ew. oświadczenia poselskie
28 czerwca (czwartek)
godz. 9:00 – 10:00 – G ł o s o w a n i a, w tym:
– Sprawozdanie Komisji o projekcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Kazimierza Górskiego (druki nr 488 i ) (pkt 11) – propozycja przyjęcia przez aklamację
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2011 r. (druki nr 305 i 359)
– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
godz. 10:00 – 12:30 – Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 385 i 473) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 14:45 – Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2011 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 290 i ) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:45 – 15:30 ew. oświadczenia poselskie
Dziś dwukrotnie spotka się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, której członkiem jest Izabela Katarzyna Mrzygłocka. O 13.15 posłowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w ubiegłym roku oraz jego uwag w zakresie przestrzegania praw dziecka. Na pierwsze posiedzenie zaplanowano również pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Nieco później, o 16.30 komisja spotka się ponownie, tym razem po to, aby dyskutować o wykonaniu budżetu państwa w 2011 r.
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach spotka się natomiast dziś o godzinie 15.00. Posiedzenie będzie poświęcone sprawozdaniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski