Obchody Dnia Hutnika
6 maja, 2014
Marsz Godności w Świdnicy
8 maja, 2014

Rozpoczęło się 67. Posiedzenie Sejmu

Podczas 67. Obrad Sejm zajmie się projektami dotyczącymi eksploatacji złóż gazu łupkowego. Posłowie będą również pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Ta propozycja stanowi trzeci etap deregulacji i zakłada otwarcie 101 zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Ważny jest także projekt wprowadzający możliwość zakładania działalności gospodarczej „na próbę”.

Wnioskodawcy proponują, aby każdy, kto ma pomysł na uruchomienie własnego biznesu, mógł go sprawdzić w praktyce i przekonać się, czy opłacalne jest dalsze inwestowanie w taką działalność. Próbny okres ma potrwać  90 dni i w czasie jego trwania przedsiębiorca byłby zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie musiałby też opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki te byłyby finansowane przez powiatowe urzędy pracy. Nowe przepisy miałyby zastosowanie tylko do przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, którzy w ostatnich 5 latach nie prowadzili działalności gospodarczej, w tym w okresie próbnym.

Przedyskutowane zostaną także projekty dotyczące reformy służb specjalnych. Jeden z nich określa organizację  służb Agencji Wywiadu oraz uprawnienia i obowiązki jej funkcjonariuszy. Zgodnie z projektem AW, podobnie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, będzie podlegać bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów. Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określa ABW jako służbę wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, kontrwywiadzie i ochronie informacji niejawnych. ABW będzie też zajmować się ściganiem najpoważniejszych przestępstw przeciwko interesom ekonomicznym państwa, mogących spowodować co najmniej 16 mln zł uszczerbku dla Skarbu Państwa.

Posłowie zajmą się w drugim czytaniu nad rządowym projektem ustawy o prawach konsumenta.  Projekt reguluje m.in. prawo do informacji, zasady ustalania i ponoszenia kosztów umów, zasady odstępowania od umów, uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej oraz te wynikające z gwarancji. Celem projektu jest ułatwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji oraz pełniejsze korzystanie z przysługujących im praw.

Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka weźmie także udział 7 maja w Posiedzeniu Komisji Etyki Poselskiej oraz we wspólnym posiedzeniu komisji OBN i PSR, gdzie nastąpi rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju, przedstawiony przez przewodniczącą podkomisji  poseł Jadwigę Zakrzewską. W ramach posiedzenia Podkomisji Stałej będzie miało miejsce rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy. W środę odbędzie się także posiedzenie komisji PSR o rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, jak również rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – przedstawiane przez przewodniczącą podkomisji poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką.

Czwartek 8 maja zostanie poświęcony na Wspólne posiedzenie komisji: ENM i PSR, podczas którego nastąpi rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosku Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu na temat ubóstwa polskich dzieci”. Zbierze się także Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach odbędzie wizytę w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, w celu zapoznania się z praktycznym działaniem elektronicznego systemu rejestracji rozpraw oraz pracy z nagraniem w praktyce sądowej. Program wizyty obejmuje między innymi symulację rozprawy z wykorzystaniem e-protokołu, pokaz Portalu Orzeczeń i Portalu Informacyjnego oraz pokaz modelu Elektronicznego Biura Podawczego.