Wspólnie na rzecz deputatu węglowego
4 lipca, 2017
Opiekunowie osób niepełnosprawnych występują na drogę sądową
6 lipca, 2017

Rozpoczęło się 45. posiedzenie Sejmu

Ochrona roszczeń pracowniczych, pomoc dla młodych ludzi przy nabyciu pierwszego mieszkania to najważniejsze punkty w porządku obrad zaplanowanego na środę i piątek 45. posiedzenia Sejmu. Ponadto Izba będzie kontynuowała prace nad odpisami podatkowymi, ustawami związanymi z systemami wsparcia rodzin z programu „Rodzina 500 plus”, a także projektem o tzw. leczniczej marihuanie. Posłowie rozpatrzą też wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Obrady potrwają dwa dni i zakończą się w piątek.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka w imieniu klubu parlamentarnego PO przedstawiła na posiedzeniu opinię o projektowanych zmianach w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256).
Projektowane zmiany są wynikiem bieżącej analizy realizacji zadań wynikających z tejże ustawy. Z sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynika, że w 2015 r. świadczenia wypłacono na rzecz 19 000 pracowników w związku z niewypłacalnością 889 pracodawców. Projekt ustawy wprowadza regulacje, które mają przyspieszyć udzielanie pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni pracy oraz świadczeń przysługujących im z tytułu zatrudnienia.
Celem zaproponowanych zmiany jest również zapewnienie pełniejszej ochrony roszczeń pracowniczych m.in. poprzez rozszerzenie katalogu wypłat, wydłużenie z 9 na 12 miesięcy okresów referencyjnych między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy. Z praktyki wynika, że często odmawiano wypłaty świadczeń pracowniczych z uwagi na przekroczenie dotychczas obowiązujących okresów referencyjnych. Zaproponowane zmiany umożliwią wypłatę świadczenia w przypadku, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności pracodawcy. Obejmuje to ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, ale również wynagrodzenia, w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.