Wałbrzych ma 70 lat – konkurs
24 czerwca, 2015
Katarzyna Mrzygłocka na rzecz promocji czytelnictwa
30 czerwca, 2015

Powstanie Rada Dialogu Społecznego – nowe forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu

To propozycja zawarta w rządowym projekcie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, który został rozpatrzony w pierwszym czytaniu na 95. posiedzeniu Sejmu.
W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska stanowisko o projekcie przedstawiła Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Zawieszenie w czerwcu 2013 r. udziału związków zawodowych w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz trójstronnych zespołach branżowych stanowiło przełom. Reprezentatywne organizacje związkowe uznały, że dialog społeczny wymaga redefinicji i znacznego przebudowania. Jednocześnie wyraziły chęć wzięcia większej współodpowiedzialności za tworzenie prawa oraz kreowanie warunków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania państwa.
Bezsprzecznie projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego stanowi nową jakość. Z jednej strony – zapewni bliższą współpracę partnerów społecznych z rządem, a także parlamentem, z drugiej zaś –zapewni możliwość spokoju społecznego oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i społeczeństwa. – uważa Katarzyna Mrzygłocka.
Zgodnie z projektem, do zadań Rady należeć będzie m.in. inicjowanie procesu legislacyjnego na zasadach określonych w ustawie, jak i opiniowanie (przez pracowników i pracodawców) projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych wniesionych przez Radę Ministrów.
Rada ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia, poprawiać jakość i skuteczność wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych oraz budować wokół nich sprzyjające warunki do współpracy trzech partnerów – organizacji pracowników, pracodawców i rządu.
Członków Rady wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz Premier RP. Powoływani będą oni przez Prezydenta RP. Funkcja przewodniczącego będzie pełniona rotacyjnie – naprzemiennie przez przedstawiciela każdej z trzech stron. Kadencja przewodniczącego ma trwać rok, również w wojewódzkich radach, które powstaną w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego.
fot. K. Białoskórski