Szewach Weiss z wizytą w Wałbrzychu
6 listopada, 2012
Pracuje na 100% – podsumowanie pierwszego roku kadencji
7 listopada, 2012

Posiedzenie Sejmu po raz 25.

Trwa kolejny tydzień sejmowy – już dziś posłowie ponownie zasiądą w ławach, aby dyskutować o istotnych dla Państwa i Polaków kwestiach. Plan ich pracy na najbliższe trzy dni wygląda następująco:
7 listopada, środa:
godz. 9:00 – 9:15
G ł o s o w a n i e:
– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat przedłużających się negocjacji z Konferencją Episkopatu Polski w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego
godz. 9:15 – 11:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:00 – 12:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:00 – 12:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:45 – 13:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:45 – 14:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:45 – 15:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:30 – 17:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji)
godz. 17:30 – 18:45 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:45 – 19:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:30 – 21:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:00 – 21:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:45 – 22:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:30 – 23:30 – oświadczenia poselskie
8 listopada, czwartek:
godz. 9:00 – 9:10
– ew. głosowanie
godz. 9:10 – 11:15 – Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 14:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o nasiennictwie (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:30 – 17:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:00 – 19:30 – Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:30 – 21:30 – Informacja rządu na temat planów likwidacji części sądów rejonowych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:30 – 22:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o gospodarce nieruchomościami (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:30 – 23:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 23:15 – 0:00 – oświadczenia poselskie
9 listopada, piątek:
godz. 9:00 – 10:30
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Sejmu RP w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych
– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
godz. 10:30 – 15:00 – Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat polityki europejskiej (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 17:30 – Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. wraz ze stanowiskiem komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:30 – 18:30 – oświadczenia poselskie.
W trakcie 25. posiedzenia Sejmu RP spotkają się także obie komisje, w których zasiada posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny obradować będzie czterokrotnie. Dwa pierwsze posiedzenia zaplanowano na dziś. O godz. 10:00 członkowie komisji zapoznają się z Raportem „Diagnoza Społeczna 2011. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków”, a na godz. 11:30 zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. 8 listopada o godz. 17:00 członkowie komisji wysłuchają informacji o realizacji świadczeń rodzinnych w 2011 r. oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r. Natomiast w piątek, 9 listopada, o godz. 11:00 będą dyskutować na temat dobrych praktyk samorządowych w zakresie współpracy ze środowiskami osób niepełnosprawnych.
Z kolei Komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach 8 listopada o godzinie godz. 14:00 wysłucha informacji ministra sprawiedliwości na temat przygotowywanego projektu ustawy o prokuraturze.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski