Przeżyjmy to jeszcze raz – finał konkursu Zwierzak za kierownicą
25 czerwca, 2014
Nagrody i pożegnanie ze szkołą
27 czerwca, 2014

Po 70. posiedzeniu Sejmu

Najważniejsze decyzje podjęte podczas zakończonego dzisiaj 70. posiedzenia Sejmu to usprawnienie działania tzw. jednego okienka, wprowadzenie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych czy przepisy ułatwiające ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Ponadto na mocy decyzji posłów sprzęt osób niepełnosprawnych nie będzie podlegał egzekucji komorniczej.
O cudzoziemcach
Podczas trzydniowego posiedzenia Sejm ustalił ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja m.in. rozszerza katalog osób, którym przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, o członków rodzin osób objętych ochroną międzynarodowej (np. posiadających status uchodźcy), którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w celu połączenia z rodziną. W myśl ustawy, osoby, które uzyskały w Polsce np. status uchodźcy będą mogły skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile mieszkają w Polsce i spełniają wymóg kryterium dochodowego. Nie będzie konieczne posiadanie obywatelstwa polskiego. Ustawa wprowadza też regulacje umożliwiające uzyskanie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów i przewiduje, że cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową i członkowie ich rodzin będą mogli skorzystać z procedury uznawania kwalifikacji, czyli m.in. zagranicznych dyplomów, świadectw.
Nowości w podatku dochodowym
Posłowie uchwalili także nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.
Ochrona niepełnosprawnych
Korzystne dla osób niepełnosprawnych zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego to kolejna decyzja Sejmu. Nowelizacja wprowadza do postępowania cywilnego przepisy uniemożliwiające egzekucję przedmiotów, które dla dłużnika lub członków jego rodziny są niezbędne ze względu na niepełnosprawność. Analogiczne ograniczenie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie m.in. przymusowego ściągania podatków, opłat, grzywien i kar pieniężnych. Nowelizacja wynika z potrzeby ujednolicenia przepisów regulujących oba postępowania – cywilne i administracyjne. Nad nowelizacją będą następnie pracować senatorowie.
Upadłość konsumencka
Posłowie przyjęli też nowelizacje ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dzięki którym osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły łatwiej ogłosić tzw. upadłość konsumencką. Do tej pory upadłość konsumencka możliwa była jedynie, gdy niewypłacalność dłużnika powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Nowelizacja zmienia zasady oddalania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd ma oddalać wniosek, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa.
Jedno okienko
Kolejnym aktem prawnym przyjętym w ostatnim dniu 70. posiedzenia Sejmu była nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić funkcjonowanie tzw. jednego okienka. Głównym celem nowych przepisów jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom uruchomienie firmy w 7 dni, a nie ok. 25 dni, jak to było dotychczas. Zmiany powinny także ułatwić tworzenie miejsc pracy. W myśl nowelizacji, działalność będzie można rozpocząć już w momencie wpisu do KRS, gdyż jednocześnie będą nadawane REGON i NIP. Dane wpisane do KRS trafią od razu elektronicznie do rejestru GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Automatycznie nadane numery REGON i NIP zostaną następnie przekazane do KRS. Zatem podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy będą wymieniane między urzędami szybko i bez jego udziału, a razem z odpisem postanowienia o wpisie do KRS otrzyma on zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP. Nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorca będzie musiał zgłosić później tylko tzw. dane uzupełniające, nieobjęte wpisem do KRS, a potrzebne urzędowi skarbowemu, GUS i ZUS (np. numer konta bankowego). Jednak obowiązek ten nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia działalności. Nowe przepisy wejdą w życie 1 grudnia 2014 r. W dalszej kolejności nad ustawą będzie pracować Izba druga.
Decentralizacja CBŚ
Ponadto Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy decentralizują Centralne Biuro Śledcze (CBŚ) poprzez wyłączenie go ze struktur Komendy Głównej Policji i zmieniają jego nazwę na Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP). Zgodnie z nowelizacją CBŚP będzie jednostką policji podobną do komend wojewódzkich, a komendant CBŚP otrzyma podobne uprawnienia w stosunku do swych podwładnych jak komendanci wojewódzcy. CBŚP będzie wyposażone w uprawnienia wykonawcze do zwalczania przestępczości zorganizowanej, które obecnie ma komendant główny Policji. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.
Drogi za paliwo
Sejm skierował do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Proponowana nowelizacja zakłada podniesienie stawek opłaty paliwowej z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych (o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, w zależności od rodzaju paliwa), tak by nie wpłynęło to na ceny paliw. Obecnie opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego (80 proc. wpływów) i Funduszu Kolejowego (20 proc. wpływów). Projekt umożliwi także w latach 2016-2019, raz w roku, transfer środków z KFD do FK w wysokości 400 mln zł. Jednocześnie projekt utrzymuje w mocy przepisy mówiące o dodatkowym zasilaniu FK do 2015 r. ze środków KFD w wysokości 100 mln zł. Zdaniem rządu proponowane zmiany pozwolą w pełni wykorzystać środki pochodzące z UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, co przełoży się na realizację większej liczby inwestycji i utrzymanie infrastruktury kolejowej.
Dokumentacja medyczna wciąż papierowa
Posłowie przyjęli także m.in. nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nowe przepisy wydłużają o trzy lata – do 31 lipca 2017 r. – okres przejściowy, w którym dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Po tej dacie wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych będą zobowiązane do prowadzenia wyłącznie elektronicznej dokumentacji medycznej. Następnie ustawą zajmie się Senat.
Zmiany w egzaminach na prawo jazdy
Posłowie znowelizowali także ustawę o kierujących pojazdami. W jej myśl m.in. egzamin na prawo jazdy będzie można zdawać na pojeździe innym niż ten, który należy do WORD – np. na tym, którym kursant jeździł w szkole jazdy. Pojazd ten będzie musiał jednak spełniać określone warunki wymagane do przeprowadzenia egzaminu państwowego, np. posiadać kamerę w kabinie. Ustawa uchyla też obowiązek odbywania szkolenia teoretycznego w szkołach jazdy. Na szkolenie kierowców składać się będzie część praktyczna, nauka udzielania  pierwszej pomocy oraz egzamin. Nowelizacja przewiduje też, że osoby posiadające prawo jazdy od 3 lat będą mogły jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm³. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.
Kolej na kolej
Sejm przyjął ponadto ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, która ma usprawnić i przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do użytku publicznego. Zgodnie z nowelizacją wojewoda wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie będzie sprawdzał wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie wniosek dotyczący terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego będzie musiał zawierać opinię właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty. Ustawa przewiduje też, że dokumentacja składana do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie dopuszczania pojazdów kolejowych do użytku będzie musiała być składana w postaci elektronicznej – bez możliwości jej modyfikacji. Ustawa zawiera też przepis przejściowy, który stanowi, że do momentu wejścia w życie ustawy, wszystkie złożone wnioski rozpatrywane będą na obecnie obowiązujących zasadach. W dalszej kolejności ustawa będzie przekazana prezydentowi do podpisu.
Podatek od osób fizycznych
W ostatnim dniu 70. posiedzenia Sejm przeprowadził także pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2414). Celem projektu jest podniesienie tzw. kwoty wolnej od podatku. Obecnie wynosi ona 556,02 zł, co oznacza, że podatku PIT nie płacą osoby osiągające dochód w wysokości nie większej niż 3091 zł rocznie. Wnioskodawcy proponują, by z podatku PIT były zwolnione osoby o dochodach nieprzekraczających minimum egzystencji. Oznacza to, że np. w 2014 r. kwota wolna od podatku wyniosłaby 1125,60 zł. Kwota wolna od podatku była obliczana jako 18 proc. z dwunastokrotności tzw. średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego.

Źródło: www.sejm.gov.pl, fot. Rafał Zambrzycki