Studenci wracają na zajęcia
25 września, 2012
Izabela Katarzyna Mrzygłocka wakacyjnym pracusiem
26 września, 2012

O tym posłowie będą rozmawiać przez najbliższetrzy dni

Dziś o godzinie 9.00 rozpocznie się 22 posiedzenie Sejmu RP. Pierwszym punktem obrad będzie dyskusja nad sprawozdaniem o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oto, co jeszcze posłowie mają w planach:
26 września, środa:
godz. 9:00 – 11:30
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:30 – 12:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 13:30 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 15:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 16:45 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:45 – 18:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:30 – 20:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:00 – 21:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów )
godz. 21:30 – 22:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:00 – 22:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:45 – 23:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 23:30 – 0:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE za niezgodny z zasadą pomocniczości (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 0:15 – 1:30 – oświadczenia poselskie
27 września, czwartek:
godz. 9:00 – 10:45
– Informacja bieżąca
godz. 10:45 – 12:45 – Pytania w sprawach bieżących
godz. 12:45 – 14:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:15 – 16:15 – Sprawozdanie komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:15 – 17:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:45 – 19:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:15 – 20:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:30 – 21:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:00 – 21:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:30 – 22:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:00 – 22:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:30 – 23:30 – oświadczenia poselskie
28 września, piątek:
godz. 9:00 – 10:30
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej – trzecie czytanie
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiórkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
godz. 10:30 – 12:30 – Przedstawiona przez ministra środowiska informacja: Gospodarowanie wodami w Polsce w latach 2010-2011 wraz ze stanowiskiem Komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 14:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:00 – 15:00 – oświadczenia poselskie
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski