O opiece nad dziećmi przebywającymi w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
7 lutego, 2014
Gramy dla Bartka
11 lutego, 2014

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym

Ruszyły  sejmowe prace nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest większe nastawienie na powiązanie studiów z późniejszym życiem zawodowym oraz bardziej efektywne rozporządzanie środkami przeznaczonymi na rozpowszechnienie nauki.

Projekt objemuje nowelizację dwóch ustaw: o zasadach finansowania nauki oraz Prawo  o szkolnictwie wyższym.  Najważniejsze zmiany to próba otwarcia się przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na osoby dojrzałe. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym i świadectwem dojrzałości. Długość wymaganego stażu pracy jest zależna od stopnia kształcenia, o jaki ubiega się potencjalny kandydat. Niemniej będzie istniała możliwość zaliczenia na poczet studiów dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas pracy zawodowej na kursach oraz szkoleniach specjalistycznych.

Nowe zapisy ustawy przewidują podział uczelni na zawodowe, czyli kształcące w sposób praktyczny i przygotowujące absolwentów do rynku pracy, oraz akademickie. Ten staranny podział ma pomóc potencjalnym absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Koniec z kształceniem potencjalnych bezrobotnych- zapowiadają wnioskodawcy. Wykształcenie ma być odtąd odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i być czynnikiem ułatwiającym tejże pracy znalezienie.

Studentom i doktorantom uczelni będą przysługiwały prawa do własności intelektualnej uzyskanej w wyniku przeprowadzonych badań naukowych. Uczelnia otrzyma 25 do 30 procent przychodów w razie komercjalizacji wspomnianych badań.

Ponadto w projekcie nowelizacji zapisano, że stypendium rektora dostanie jedynie 10 proc. studentów na całej uczelni, a nie każdego kierunku, jak było do tej pory.

Natomiast jeśli chodzi o nowelizację ustawy o finansowaniu nauki, całość jest nastawiona na bardziej efektywne rozdysponowanie zaplecza laboratoryjnego oraz dydaktycznego. W jego zakup zainwestowano dotąd około 26,3 mld zł. Przepisy powstające zgodnie z założeniami resortu nauki zakładają, że przyznawanie środków finansowych będzie odtąd bardziej przejrzyste, oparte na twardych danych liczbowych, a nie jak dotąd opiniach i ekspertyzach. Wprowadzane dzięki obecnej nowelizacji zapisy mają ułatwić finansowanie inwestycji  o kluczowym, wręcz priorytetowym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki.

Dostęp do informacji o stanie finansowania nauki w Polsce ma być odtąd bardziej czytelny. Zakładane jest bowiem wprowadzenie zintegrowanego, informatycznego systemowi zarządzania „POL-on”. Będzie on obejmował m.in. informacje na temat projektów badawczych, publikacji oraz patentów. Znowelizowane przepisy umożliwią finansowanie zadań, których celem jest upowszechnianie i promocję wiedzy oraz osiągnięć naukowych. Dofinansowywana będzie także działalność promująca rozwiązania innowacyjne, rozpowszechniana na wszelkiego rodzaju targach, wystawach i ekspozycjach w kraju oraz za granicą. Także biblioteki będą mogły pozyskać środki m.in. na utrzymanie unikalnych zbiorów oraz udostępnianie zasobów bibliotek w wersji elektronicznej. Przyznawanie środków finansowych na rzecz podmiotów naukowych odbywać się będzie w trybie konkursowym.