Harmonogram pracy biur poselskich Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej na najbliższy tygodzień
27 kwietnia, 2012
Wizyta studyjna w Londynie
13 maja, 2012

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Za nami 14. posiedzenie Sejmu RP. W jego trakcie posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka przedstawiła sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. – Omawiana dziś ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej w zakresie transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. Projekt dotyczy określenia sankcji dla podmiotów powierzających wykonanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń – mówiła Izabela Katarzyna Mrzygłocka. – Najbardziej problematyczny okazał się zapis art. 5 przedłożenia rządowego. Wątpliwości dotyczyły charakteru i istoty zakazów, które wprowadziłby proponowany art. 5. Niejasne było, jakie środki represyjne w zakresie zakazu dostępu do środków pomocowych i obowiązku ich zwrotu niósłby ze sobą art. 5: czy odpowiedzialność administracyjną, finansową czy też karną. Nieprecyzyjność przepisu, którego implementacja jest nieodzownym elementem dyrektywy, zmusiła do zmiany jego formy i przeniesienia do art. 11. Porządkując projekt, w art. 11 powołano się na ustawę o finansach publicznych, która reguluje kwestię dostępu do środków pomocowych oraz precyzuje zakres środków, o których mówi przedłożenie rządowe. Wskazano również na to, że to sąd, orzekając zakaz dostępu do środków pomocowych lub obowiązek ich zwrotu, określa formę pomocy, która jest objęta zakazem lub obowiązkiem zwrotu. Uwzględniając element zróżnicowania podmiotowego w art. 11 ust. 3, okres sankcji wyznaczono w wymiarze od roku do 5 lat. Należy podkreślić, że sąd ma możliwość, a nie ma obowiązku sankcjonowania.
Tutaj znajdą Państwo pełną treść sprawozdania.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski