A ja wolę moją mamę – ruszyła kolejna edycja Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Moja Mama”
12 marca, 2014
Konkurs Zamki i Pałace Aglomeracji Wałbrzyskiej
13 marca, 2014

63. posiedzenie Sejmu

Podczas trzydniowych obrad 63. posiedzenia Sejmu posłowie będą pracować m.in. nad projektami dotyczącymi reformy działania urzędów pracy i lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb bezrobotnych. Izba zajmie się również tzw. drugą transzą deregulacji, informacją MEN o przygotowaniu m.in. samorządów do objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym oraz wnioskiem o zarządzenie referendum dotyczącego zniesienia obniżenia wieku szkolnego. Ponadto Sejm podjął już przez aklamację uchwały w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO.
63. posiedzenie Sejmu to prace m.in nad:
rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, szczególnie istotnym dla Poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej. Proponowane zmiany mają przyczynić się do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Projekt zawiera m.in. propozycję premiowania pracowników urzędów pracy w zależności od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Proponowana nowelizacja przewiduje też, że urzędy pracy będą ustalać profile pomocy, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego. Projekt zmienia także zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych. Nowelizacja wprowadza też rozwiązania mające przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i szkoleniowe. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
rządowym projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt, obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach. Na liście profesji objętych projektem są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie – budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja obejmie również np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione mają być też zawody lotnicze, np. pilot samolotowy zawodowy i liniowy, pilot śmigłowcowy zawodowy i liniowy, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, technik-mechanik lotniczy, technik awionik, dyspozytor lotniczy, mechanik pokładowy, skoczek spadochronowy czy nawigator lotniczy,
– poselskim wnioskiem o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków. Wnioskodawcy proponują, by obywatele odpowiedzieli w referendum na pytanie: „Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków?”. Zdaniem autorów wniosek uzasadniają m.in. dane opublikowane w dokumencie: „Szkolna Rzeczywistość. Raport 2013-2014”, przygotowanym przez Stowarzyszenie i Fundację Rzecznik Praw Rodziców. Wnioskodawcy uważają, że objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym jest reformą zupełnie nieprzygotowaną,
– obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Według wnioskodawców celem projektu jest m.in. zwiększenie dostępu pacjentów do leków refundowanych oraz podniesienie skuteczności leczenia chorych. Projekt przewiduje, że decyzję o przepisaniu danego leku ze zniżką będzie podejmował lekarz, a wskazania refundacyjne będą uwarunkowane stanem klinicznym pacjenta i wiedzą lekarską. Aktualnie część leków jest refundowana jedynie we wskazaniach medycznych, w których zostały zarejestrowane przez producenta. W myśl proponowanej nowelizacji stany kliniczne warunkujące objęcie leków refundacją będą określane zgodnie z 5-znakową Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Projekt zakłada też, że jeśli wydatki pacjenta na leki refundowane przekroczą w roku kalendarzowym trzykrotność płacy minimalnej, wtedy NFZ zwróci mu nadwyżkę,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności służby i doskonalenie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, utworzonych w 2010 r. w ramach programu profesjonalizacji polskiej armii. Projekt przewiduje m.in. zachęty finansowe dla żołnierzy NSR. Za każdy dzień ćwiczeń lub okresowej służby wojskowej zamiast 1/30 otrzymają oni 1/21 dwuipółkrotnej średniej miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw,
Posłowie zapoznają się z Informacją ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. W dokumencie MEN przypomina, że nadrzędnym celem obniżenia wieku szkolnego jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego sześciolatków, które szybko się rozwijają, chłoną wiedzę i nabywają nowe umiejętności. Zgodnie z informacją, w związku z edukacją szkolną sześciolatków gminy w latach 2009-2012 otrzymały 1 mld 448 mln zł, a w 2013 r. – 794 mln zł. Z programu rządowego Radosna Szkoła w tym okresie udzielono wsparcia w łącznej kwocie ponad 293 mln zł.
Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie  wspierania przez państwo działalności charytatywnej organizacji pozarządowych. O przedstawienie informacji wnioskował KP Platforma Obywatelska. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. ochrony prywatności użytkowników nowoczesnych urządzeń mobilnych, upowszechnienia e-administracji, a także działań rządu w związku z planowanymi przez UE zmianami wprowadzającymi w obszarze handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych tzw. rezerwę stabilizacyjną. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. opóźnień w budowie Gazoportu, jak również ochrony pasa przygranicznego z Białorusią przed przenoszeniem afrykańskiego pomoru świń.
Fot. Krzysztof Białoskórski