O budowie CPK i kolei dużych prędkości
23 czerwca, 2022
Konkurs plastyczny Kartka z wakacji
27 czerwca, 2022

Zmiany w kodeksie pracy – wystąpienie

Wystąpienie Poseł na Sejm RP Izabeli Katarzyny Mrzygłokciej do 21. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335).

Retransmisja:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który jest zawarty w druku sejmowym nr 2335.

Zmiany w Kodeksie pracy są niezbędne. To oczywiste, bowiem rzeczywistość zmienia się błyskawicznie. Pod wpływem gospodarczego przymusu, ale także pod wpływem sytuacji geopolitycznej stoimy przed koniecznością zwiększania wielostronności i szybkości rozwiązań, dostosowując rynek pracy do bieżących wyzwań. Zaproponowane w projekcie z druku nr 2335 zmiany regulują przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników, tj. wprowadzają możliwość monitorowania trzeźwości pracowników. Nowelizacja Kodeksu pracy jest oczekiwana zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, w szczególności ze względu na konieczność uregulowania w Kodeksie pracy zasad wykonywania pracy zdalnej. Projekt obejmuje rozszerzenie Kodeksu pracy o rozdział IIc, który można zatytułować: Praca zdalna. Jego przepisy umożliwią pracownikom całkowite lub częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu, które wskażą, a także każdorazowo ustalą z pracodawcą. Porozumienie o wykonywaniu pracy zdalnej będzie można uzgodnić zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w trakcie jej obowiązywania.

    Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również przepisy dotyczące porozumienia się pracodawcy z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników w kwestii zasad wykonywania pracy zdalnej. Przyjęty regulamin powinien obejmować m.in. sposoby kontrolowania wykonywania pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę informacji.

    Propozycja nowelizacji uwzględnia również obowiązki, które będą leżały po stronie pracodawcy, czyli m.in. zapewnienie narzędzi i materiałów do pracy, a także instalację, serwis, konserwację sprzętu, pokrycie kosztów energii i usługi telekomunikacyjnej w zakresie potrzebnym do pracowania na odległość.

    Wysoka Izbo! W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Projektowana ustawa uwzględnia postulaty pracodawców i wprowadza taką możliwość w przypadkach, w których jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Taki sposób ma zagwarantować przeprowadzenie badania z jak najmniejszą ingerencją w dobra osobiste pracownika. Projekt zakłada, że regulacje dotyczące kontroli pracowników znajdą się w odpowiednich źródłach zakładowego prawa pracy, czyli w regulaminach pracy, zakładowych układach zbiorowych pracy, w stosownych obwieszczeniach pracodawcy.

    Wysoka Izbo! Po zapoznaniu się z projektem pojawia się jednak wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Doprecyzowania wymaga artykuł, który określa wyłączenia pracy zdalnej. Jak w praktyce w odniesieniu do wykonywania poszczególnych zawodów mamy rozumieć pojęcia: uciążliwe zapachy czy intensywne brudzenie? Pojawiają się sygnały, że projektowane przepisy mogą utrudnić pracodawcom prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

    Do zagadnień wymagających doprecyzowania należą także zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Należałoby także rozważyć zwiększenie wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej. Ponadto okres wejścia w życie ustawy jest zbyt krótki na tak daleko idące zmiany. Sprawą kluczową jest wydłużenie vacatio legis, myślę, że co najmniej do 3 miesięcy.

    Klub Koalicji Obywatelskiej, w imieniu którego występuję, wnosi o skierowanie projektu do dalszych prac w komisji kodyfikacyjnej. Dziękuję bardzo.