Szczęśliwego Nowego Roku
31 grudnia, 2011
Izabela Katarzyna Mrzygłocka dołączyła do Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
13 stycznia, 2012

Spotkała się Powiatowa Rada Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich

W poniedziałek, 9 stycznia w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich. W posiedzeniu uczestniczyła w charakterze eksperta do spraw polityki rynku pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł na Sejm RP oraz Roman Fester – starosta ząbkowicki, a także powołani w skład rady członkowie.
Tematem posiedzenia było przedstawienie i przyjęcie następujących uchwał: w sprawie projektu podziału środków finansowych Funduszu Pracy na 2012 rok, o racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi za 2011 rok, w sprawie opinii dotyczącej kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy planowanych do realizacji w roku 2012.
W wyniku dyskusji wszystkie te uchwały zostały przyjęte jednogłośnie w celu wyznaczenia kierunków działania i finansowania nowych zadań na 2012 rok, również oceniono pozytywnie racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy w 2011 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na podstawie przedłożonych materiałów.
W dalszej części posiedzenia członkowie rady zaopiniowali pozytywnie „Kryteria kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy na szkolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich” oraz wyrazili pozytywną opinię w sprawie utworzenia w typie szkoły technikum dla młodzieży zawodu „technik hotelarstwa”. Ponadto członkowie rady zaopiniowali pozytywnie wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji BARKA zapoznając członków rady z możliwościami utworzenia i funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.