„Zdrowa żywność- ważna sprawa, ekologia to podstawa!”
9 kwietnia, 2019
O praktyce zarządzania i relacjach pracowniczych w Polsce
18 kwietnia, 2019

Gabinet Cieni o zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia

Pierwszym tematem poruszonym na Gabinecie Cieni było proponowane powołanie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG), która będzie agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Agencja będzie wykonywała zadania państwa w zakresie geologii, wymagające działania w formach władczych, jako wyspecjalizowana, autonomiczna i elastyczna instytucja nastawiona na realizację wyznaczonych celów bez zbędnych ograniczeń formalnych i biurokratycznych. Gabinet Cieni podkreślił, że ewentualna reforma służby geologicznej musi być oparta o systemowe, wypracowane w dialogu rozwiązania poprzedzone rzetelna diagnozą.
Kolejny omawiany przez Gabinet Cieni projekt przewiduje rozszerzenie ustawy o Karcie Polaka na cały świat tak, aby objąć jej przepisami wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne. Projekt przewiduje również zmianę nazwy dotychczasowej Rady do Spraw Polaków na Wschodzie na Radę do Spraw Polaków na Obczyźnie.
Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia to konieczność wprowadzenia zmian, która wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16 (Dz. U. poz. 1149). Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że począwszy od 15 czerwca 2019 r. przestaną obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego. Brak przepisów rozporządzenia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego określających sposób ustalania profilu pomocy oraz postępowanie w ramach profili pomocy w praktyce uniemożliwi stosowanie przepisów art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia w konsekwencji doprowadzi do braku możliwości udzielania jakiejkolwiek pomocy bezrobotnym przez urzędy pracy, gdyż aktualnie ustawa o promocji zatrudnienia uzależnia zakres stosowanych  form pomocy od ustalonego profilu pomocy. Jednocześnie, w związku z raczej negatywną oceną przez urzędy pracy przydatności profilowania w zakresie lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych, a także krytycznym stanowiskiem w tym zakresie Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz organizacji pozarządowych, podjęta została decyzja o rezygnacji w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy w ustawie o promocji zatrudnienia. Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie, a nie jedynie w rozporządzeniu ministra, bo dotyczą zasad i trybu gromadzenia informacji o jednostkach – orzekł Trybunał Konstytucyjny z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmiany proponowanej w projekcie ustawy będzie skrócenie okresu, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej oraz możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – czytamy w ocenie skutków regulacji. W uzasadnieniu projektu wskazano, że badania PUP pokazały, że 44,6 proc. ankietowanych powiatowych urzędów pracy uznało, że profilowanie pomocy dla osób  bezrobotnych nie umożliwia im lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych.  Dużą grupę stanowiły również urzędy, którym trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy (21,4 proc). Urzędy pracy w skazywały jednocześnie, że niezbędne jest w prowadzenie zmian w przepisach dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych (80,1 proc.).