Izabela Katarzyna Mrzygłocka po raz kolejny doceniona przez dziennikarzy
21 stycznia, 2013
Kolejne dyżury w Jaworzynie i Żarowie
25 stycznia, 2013

Dziś 32. posiedzenie Sejmu RP

Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00. Oto harmonogram prac posłów na najbliższe trzy dni:
23 stycznia, środa:
godz. 9:00 – 9:05
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach – kontynuacja
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – kontynuacja
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – kontynuacja
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych – kontynuacja
W związku z wycofaniem wniosków o odrzucenie skierowanie projektów ustaw do Komisji Nadzwyczajnej.
godz. 9:05 – 10:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2013 (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 10:45 – 11:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:30 – 12:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 13:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:15 – 14:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:00 – 15:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) godz. 15:15 – 16:30 – Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:30 – 17:45 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:45 – 19:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:00 – 20:00 – oświadczenia poselskie
24 stycznia, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 13:00 – Informacja bieżąca
godz. 13:00 – 15:45 – Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:45 – 19:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji)
godz. 19:30 – 19:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:45 – 21:00 – oświadczenia poselskie
25 stycznia, piątek:
godz. 9:00 – 11:00 – G ł o s o w a n i a, w tym
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o środkach ochrony roślin – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – trzecie czytanie
– Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Sejmu RP w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego
– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
godz. 11:00 – 13:00 – Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze stanowiskiem komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:00 – 14:00 – oświadczenia poselskie.
W trakcie posiedzenia zaplanowano również trzy posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze z nich odbędzie się już dziś, 23 stycznia o godz. 16:00 – a w programie zaplanowano pierwsze czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W czwartek, 24 stycznia członkowie komisji zapoznają się z informacją na temat planów utworzenia Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim (godz. 11.00), a na drugim tego dnia posiedzeniu wysłuchają pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Kobiet świętem państwowym (godz. 16.00).
Swoje posiedzenia zaplanowała także Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. 24 stycznia o godz. 09:00 zasiadający w niej posłowie zajmą się sprawozdaniem Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Tego samego dnia o godz. 14:00 będą natomiast rozmawiać o sprawozdaniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.