Wyjątkowy wieczór z Piotrem Polkiem
2 grudnia, 2013
Zapasy Kobiet w Czarnym Borze
9 grudnia, 2013

55. posiedzenie Sejmu

Na rozpoczynającym się dzisiaj (4 grudnia) 55. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się .in. nowymi zasadami funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych oraz przepisami dotyczącymi uzgodnienia płci. Izba będzie pracować także nad rozpatrzeniem propozycji określenia w ustawie zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół oraz nad przepisami umożliwiającymi rolnikom nieopodatkowaną sprzedaż przetworzonych produktów rolnych.
Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, w ramach 55. posiedzenia Sejmu, weźmie również udział w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw rynku pracy. Na posiedzeniu omówiony zostanie stan realizacji ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. ustawa abolicyjna). Ponadto parlamentarzystka wygłosi oświadczenie w imieniu klubów i koła dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1949).
Zgodnie z porządkiem obrad Sejm zajmie się m.in.:
– rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Projekt zakłada zmiany w systemie emerytalnym, dotyczące OFE. Przyjęcie projektu ma zmniejszyć ponoszone przez budżet koszty systemu emerytalnego oraz obniżyć poziom długu publicznego w relacji do PKB. Projekt zakłada, że ubezpieczeni otrzymają prawo wyboru, czy chcą, by część ich składki była jak dotąd odprowadzana do OFE, czy też przekazywana na subkonto w ZUS. Rząd proponuje, by ubezpieczeni mogli złożyć, między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r., oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Brak takiego oświadczenia będzie traktowany jako wybór ZUS. Ponadto, od 2016 r. ubezpieczeni będą mogli raz na cztery lata, pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, zmienić decyzję. Według Rady Ministrów środki na subkoncie w ZUS będą podlegały identycznym zasadom gromadzenia i podziału, jak w przypadku tych, które trafiają do OFE. Projekt przewiduje również, że 3 lutego 2014 r. OFE przekażą do ZUS 51,5 proc. wartości swoich aktywów netto – w pierwszej kolejności obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa,
– poselskim projektem ustawy o uzgodnieniu płci. Projekt wprowadza specjalną procedurę sądową, umożliwiającą uznanie tożsamości płciowej jako podstawy do określenia płci, czyli procedurę zmiany płci. Proponowane przepisy dotyczą też skutków wydania przez sąd postanowienia o zmianie płci. Projekt jest skierowany głównie do osób, których płeć metrykalna (biologiczna) różni się od tożsamości płciowej, czyli psychicznego poczucia dotyczącego tego, jakiej jest się płci. Zgodnie z projektem wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba, która posiada polskie obywatelstwo, nie pozostaje w związku małżeńskim, skończyła co najmniej 13 lat i wyraża jednoznaczną wolę zmiany płci,
– pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., w którym za niekonstytucyjne uznano uregulowanie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach poszczególnych placówek oświatowych. Głównym celem projektu jest określenie w ustawie jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół,
– senackim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt umożliwia rolnikom prowadzenie nieopodatkowanej sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. dżemów, kompotów, serów czy wędlin) w niewielkim zakresie. Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce. W myśl projektu rolnik będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu. Zwolnienie będzie obejmować przychody w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 7 tys. zł. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Realizuje on zapowiedź premiera zreformowania urzędów pracy, z tzw. II exposé. Proponowane zmiany mają się przyczynić do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych. Wzrost zatrudnienia ma być także rezultatem ściślejszej współpracy urzędów pracy z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Projekt zawiera m.in. propozycję uzależnienia wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz zmianę sposobu ustalania środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie.
Ponadto Izba zapozna się z Informacją rządu o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”. Karta wyznacza standardy dla instytucji publicznych i niepublicznych związane z aktywnością w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostępu do leczenia, edukacji, zabezpieczenia społecznego, udziału w życiu społecznym oraz zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
Foto. Krzysztof Białoskórski