By było mniej wypadków przy pracy…
10 czerwca, 2014
Katarzyna Mrzygłocka w Komitecie Honorowym Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim
11 czerwca, 2014

Za nami kolejne posiedzenie Sejmu

Kolejne ustawy wyszły z izby niższej parlamentu po zakończonym wczoraj 69. posiedzeniu Sejmu RP. Wśród nich m.in.: wprowadzenie ułatwień dla firm poszukujących i wydobywających gaz łupkowy, przepisy rozszerzające możliwość głosowania korespondencyjnego, podniesienie wieku obowiązkowego przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku czy uproszczenie sprawozdawczości finansowej mikrofirm.
Polska Walcząca
Posłowie uchwalili także ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej, która uznaje ten symbol walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej za dobro ogólnonarodowe i obejmuje go ochroną należną historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą, otaczanie znaku czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela. Ustawa przewiduje także karę grzywny za publiczne znieważanie Znaku Polski Walczącej. Przyjęty przez posłów akt prawny będzie następnie rozpatrywany w Senacie.
Kodeks karny
Przed nami propozycja największej nowelizacji Kodeksu karnego od 1997 r., bowiem decyzją Izby w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach będą kontynuowane prace nad rządowym projektem nowelizacji tej ustawy. Zdaniem rządu zaproponowane rozwiązania zmierzają do gruntownej naprawy funkcjonowania systemu karnego. Głównym celem nowelizacji części ogólnej Kodeksu karnego jest zmiana struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie częstotliwości skazywania na karę więzienia w zawieszeniu. Zdaniem rządu zaproponowane kary będą bardziej odstraszające i dolegliwe, a zarazem bardziej proporcjonalne do popełnionego czynu. Zawieszona będzie mogła być wyłącznie kara więzienia nieprzekraczająca roku. Zawieszenie kary będzie mogło trwać od roku do 3 lat. Projekt zakazuje ponadto orzekania warunkowego zawieszenia kary więzienia w przypadku nadzwyczajnego jej złagodzenia bądź w przypadku multirecydywistów. Wobec drobnych przestępców częściej miałaby być orzekana grzywna lub kara ograniczenia wolności. Wobec średniej przestępczości – zarówno kary wolnościowe, izolacyjne oraz mieszane. Natomiast wobec przestępców ciężkich, zawodowych, ma być możliwe orzekanie kar surowszych niż obecnie (podniesienie górnej granicy kary pozbawienia wolności z 15 na 20 lat). W przypadku kary ograniczenia wolności projekt wydłuża do dwóch lat okres, na jaki będzie można ją orzekać oraz na nowo określa katalog obowiązków z nią związanych. Kara ta będzie mogła być łączona z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne oraz potrącaniem od 10 do 25 proc. wynagrodzenia na cel społecznie użyteczny.
Ponadto sąd będzie mógł objąć skazanego na tę karę dozorem elektronicznym w wymiarze do 12 godzin dziennie przez okres nieprzekraczający roku. Projekt wprowadza nową instytucję kary mieszanej, w której przestępca będzie skazywany na krótką karę pozbawienia wolności (bezwzględną lub w zawieszeniu), a następnie będzie odbywać karę ograniczenia wolności do 2 lat. Projekt zmienia też przepisy dotyczące przepadku majątku zdobytego w wyniku przestępstwa. Możliwa ma być tzw. konfiskata rozszerzona, obejmująca także mienie, które sprawca już wprowadził do obrotu. Rząd proponuje ponadto zmianę w przepisach regulujących tzw. środki zabezpieczające. Będą one stosowane wobec osób niepoczytalnych, z ograniczoną poczytalnością, sprawców niektórych przestępstw, którzy – ze wzglądu na zaburzenie sfery woli – stanowią zagrożenie społeczne.
Gaz łupkowy
Posłowie przyjęli także nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie przez państwo złożami węglowodorów: gazem ziemnym, w tym łupkowym, oraz ropą naftową. Nowe regulacje mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów, czego efektem będzie zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.
Zmiany w zatrudnieniu leśnictwie
Sejm znowelizował także ustawę o lasach. Nowelizacja zmienia zasady nawiązywania stosunku pracy z pracownikami Lasów Państwowych zajmującymi stanowiska: zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa, inżyniera nadzoru i leśniczego. Zgodnie z nowelizacją, osoby te będą pracować na podstawie umowy o pracę. Do tej pory były one powoływane i odwoływane przez nadleśniczego. Umowa o pracę ma m.in. zagwarantować tym pracownikom stabilność zatrudnienia i ocenę uzależnioną od efektów ich pracy. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie powołania ich forma zatrudnienia w dniu wejścia w życie nowelizacji zmieni się z mocy prawa na umowę o pracę na czas nieokreślony. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Izby drugiej.
Przeciw dyskryminacji i mowie nienawiści
Do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejm skierował poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny. Wnioskodawcy proponują wprowadzenie odpowiedzialności karnej za nawoływanie do nienawiści ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność bądź orientację seksualną. Za tzw. mowę nienawiści ma grozić grzywna, kara ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Zgodnie z projektem karane ma być także publiczne znieważanie z powodów wymienionych wyżej. Zgodnie z projektem ma być to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei stosowanie przemocy lub gróźb bezprawnych ma być zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Ponadto wnioskodawcy zaproponowali kilka zmian w rozdziale kodeksu dotyczącym wolności sumienia i wyznania. Proponują m.in., by funkcjonariusze publiczni byli karani surowiej od pozostałych obywateli. Za ograniczanie praw kogokolwiek ze względu na przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość funkcjonariusze publiczni byliby karani grzywną, karą ograniczenia wolności lub maksymalnie 3 latami więzienia. Z kolei za złośliwe przeszkadzanie w czasie praktyk religijnych, pogrzebu, uroczystości lub obrzędów żałobnych groziłoby funkcjonariuszom publicznym do 3 lat więzienia.
Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych
Decyzją Sejmu została uchwalona nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nowymi przepisami, czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym nie będzie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dotychczas czas pracy tych osób wynosił maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Mogły one wprawdzie pracować krócej, ale musiały uzyskać zaświadczenie od lekarza, uzasadniające konieczność skrócenia wymiaru czasu pracy. Po wejściu w życie nowelizacji niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym będą pracować krócej bez konieczności przedstawiania zaświadczenia wymaganego do tej pory. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2013 r. Teraz prace nad nią będą kontynuowane w Senacie.
Na pomoc weteranom
Izba zdecydowała również, że w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny będą prowadzone dalsze prace nad poselskim projektem ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy przyznania specjalnych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej poprzez nadanie im statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej. Status weterana mogłaby uzyskać osoba będąca działaczem opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych. Byłby on przyznawany, w drodze decyzji administracyjnej, przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na pisemny wniosek weterana, wdowy lub wdowca po weteranie lub innego członka rodziny. Osoby posiadające status weterana tworzyłyby Korpus Weterana Opozycji Antykomunistycznej.
Projekt przewiduje przyznanie weteranom uprawnień, określanych w projekcie jako uprawnienia medyczne i socjalne oraz uprawnienia obywatelskie i honorowe. Uprawnienia te obejmowałyby pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej oraz w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, doraźną lub okresową pomoc pieniężną, comiesięczną rentę weterana, ulgę w wysokości 50 proc. przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz ulgę w wysokości 51 proc. na bilety kolejowe na przejazdy na terenie kraju.
Zmiany w rachunkowości
Posłowie znowelizowali także ustawę o rachunkowości. Nowe przepisy upraszczają sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Celem jest redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości. Zgodnie z nowelizacją możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Zgodnie z nowelizacją jednostkami typu mikro są m.in.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: 1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty. W stosunku do brzmienia wdrażanej dyrektywy, katalog podmiotów rozszerzono o inne mikropodmioty, np.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro. Nowelizacja będzie teraz rozpatrywana w Senacie.
Głosowanie bez wychodzenia z domu
Izba uchwaliła również nowelizację Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadza ułatwienia dla wyborców. Nowe przepisy rozszerzają możliwość głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Zainteresowani tą formą oddania głosu będą musieli tylko z wyprzedzeniem zgłosić to w gminie.
Pakiet wyborczy wyborca będzie mógł odebrać w urzędzie gminy, albo zostanie on przesłany bezpośrednio do jego domu. Z głosowania korespondencyjnego będą wyłączone wybory do organów stanowiących samorządu oraz wybory wójta, a podczas najbliższych wyborów samorządowych takie głosowanie w ogóle nie będzie możliwe. Nowelizacja wprowadza także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o skrócenie z 14 do 5 dni przed wyborami terminu na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez niepełnosprawnego lokalu. To także umożliwienie wyboru lokalu do głosowania spośród wszystkich lokali na obszarze gminy, a nie tylko spośród tych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wśród przyjętych udogodnień jest też zwiększenie liczby lokali wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Powinna ona wynosić co najmniej: 1/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie do końca 2014 r. , do końca 2015 r. – 1/3 wszystkich lokali, a do 31 grudnia 2016 r. – 2/5 wszystkich lokali. Od 1 stycznia 2017 r. ma ich być co najmniej połowa.
Ochrona konkurencji i konsumentów
Ponadto posłowie ustalili ostateczną treść nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacji wydłuża – z roku do 5 lat – okres, po upływie którego nie będzie możliwe wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Zawiera ponadto szereg rozwiązań, których celem jest wzmocnienie polskiego systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa m.in. upraszcza stosowane procedury i przyspiesza ich działanie. W przepisach dotyczących kontroli koncentracji ustawa wprowadza w niektórych przypadkach dwuetapowe rozpatrywanie wniosków.
Utajniona część obrad
W utajnionej części wczorajszego posiedzenia Sejm rozpatrzył sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Kamińskiego. W głosowaniu Sejm nie uchylił mu immunitetu. Zgodnie z decyzją Marszałek Sejmu po zasięgnięciu jednomyślnej opinii Konwentu Seniorów wyniki głosowania w tej sprawie zostały odtajnione. Są one dostępne na stronie internetowej Sejmu w zakładce Prace Sejmu/ Posiedzenia Sejmu/ Głosowania na posiedzeniach Sejmu pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=69&NrGlosowania=116.

Źródło: sejm.gov.pl

Foto: Rafał Zambrzycki