Szczęśliwego Nowego Roku!
31 grudnia, 2014
Hej kolęda, kolęda…
18 stycznia, 2015

Wyjątkowo pracowite posiedzenie Sejmu

Od uczczenia minutą ciszy zmarłego 9 stycznia br. byłego marszałka Sejmu Józefa Oleksego oraz pamięci ofiar ataków terrorystycznych we Francji rozpoczęto pierwsze w nowym roku posiedzenie Sejmu.
Następnie ślubowanie poselskie złożyli posłowie Romuald Garczewski, Urszula Pasławska oraz Małgorzata Woźniak, którzy objęli mandaty po posłach wybranych w ubiegłorocznych wyborach samorządowych.
Zmiany w kodeksie karnym
Pierwszego dnia posiedzenia, 13 stycznia, Izba w drugim czytaniu zajęła się projektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który powstał po wspólnym rozpatrzeniu projektu rządowego, poselskiego oraz senackiego. Wiodący jest projekt Rady Ministrów, który ma m.in. ograniczyć możliwość orzekania kar w zawieszeniu. Zawieszona będzie mogła być wyłącznie kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku. Orzekane kary mają być również bardziej proporcjonalne do popełnianych czynów.
Wobec drobnych przestępców częściej będą też stosowane kary wolnościowe: grzywna i ograniczenie wolności. Przestępców ciężkich, zawodowych, będzie można ukarać surowiej niż obecnie (nawet na 20 lat pozbawienia wolności – obecnie górna granica tej kary wynosi 15 lat). W przypadku kary ograniczenia wolności projekt wydłuża do dwóch lat okres, na jaki będzie można ją orzekać. Skazani na tę karę będą mogli zostać zobowiązani do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Będzie też możliwe potrącanie z ich wynagrodzenia od 10 do 25 proc. na cele społeczne.
Ponadto sąd będzie mógł objąć skazanego na tę karę (ograniczenia wolności) dozorem elektronicznym w wymiarze do 12 godzin dziennie przez maksymalnie rok. Orzekanie kary grzywny nie będzie zależeć od sytuacji materialnej skazanego. Projekt wprowadza również nową instytucję kary mieszanej, w której skazany będzie mógł być najpierw pozbawiony wolności, a następnie odbywać karę ograniczenia wolności.
Projekt zmienia też przepisy dotyczące przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Możliwa ma być tzw. konfiskata rozszerzona, obejmująca także mienie, które sprawca już wprowadził do obrotu. Projekt zakłada, że tzw. środki zabezpieczające będą stosowane wobec osób niepoczytalnych, z ograniczoną poczytalnością, sprawców niektórych przestępstw, którzy – ze względu na zaburzenie sfery woli – stanowią zagrożenie społeczne.
Środki zabezpieczające będą mogły być orzekane obok kary m.in. wobec poczytalnych sprawców zabójstwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia lub pedofilii. Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym dotyczą m.in. zwiększenia liczby osób biorących udział w widzeniu, uprawnień związanych z korzystaniem z aparatu telefonicznego, prawa tymczasowo aresztowanego do korespondencji z obrońcą. Zgodnie z projektem wydłużony okres przedawnienia ma objąć przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, popełnione na szkodę małoletniego, za które maksymalna grożąca kara jest surowsza niż 5 lat więzienia. Projekt zawarty w sprawozdaniu wykonuje ponadto orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r., co było przedmiotem projektu senackiego. Trybunał uznał za niekonstytucyjny przepis przewidujący bezwarunkowe odwieszanie wykonanie kary więzienia sprawcom, którzy umyślnie popełnili w okresie próbnym przestępstwo podobne do tego, za które zostali poprzednio skazani. 3 grudnia 2014 r. Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami głównie o charakterze uzupełniającym, redakcyjnym, porządkującym i doprecyzowującym. Sprawozdanie przedstawił poseł Jarosław Pięta. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania projekt trafi ponownie do prac w komisji.
Sprawniejsze sądownictwo
Posłowie pracowali też w drugim czytaniu nad projektem zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Celem proponowanych regulacji jest dalsze usprawnienie i wzrost efektywności sądownictwa powszechnego. Projekt m.in. upoważnia ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Ponadto minister sprawiedliwości, w uzasadnionych przypadkach, będzie mógł żądać akt spraw sądowych, co ma mu pozwolić efektywnie sprawować nadzór administracyjny nad działalnością sądów.
Projekt przywraca ministrowi sprawiedliwości prawo do przedstawiania Sądowi Najwyższemu wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Zmienia też zasady delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ogranicza do maksymalnie 5 lat czas delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat.
Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych lub zatajenie prawdziwych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. Jest także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów – obniżenie wynagrodzenia zasadniczego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat.
OZE
W drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli także rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Dostosowuje on przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE – chodzi o optymalne i zrównoważone zaopatrzenie odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy.
Projekt przewiduje także powstanie nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE, a także wykorzystanie produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.
Opieka nad dziećmi w żłobkach
Sejm zapoznał się również z pierwszymi rządowymi dokumentami oceniającymi efekty wprowadzenia ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w latach 2011-2012 oraz w 2013 r. Sprawozdania podsumowują działanie poszczególnych rodzajów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy. Zgodnie ze sprawozdaniami wzrosła liczba instytucji opiekujących się małymi dziećmi. W 2011 r. było ich 571, w 2012 r. – 926 a w 2013 r. – 1.511 (co w stosunku do 2010 r. stanowi wzrost o ok. 196 proc.). Systematycznie wzrastał również odsetek dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką (w 2010 r. – o ok. 2,6 proc., w 2011 o ok. 3,7 proc., w 2012 r. o ok. 4,5 proc., a w 2013 r. już o ok. 5,7 proc.).
W 2013 r. – tak jak w latach ubiegłych – żłobki dysponowały największą liczbą miejsc i to właśnie na nie gminy zgłaszały największe zapotrzebowanie (ok. 19,6 tys. miejsc). Jednak w 2013 r (w stosunku do 2012 r.) przybyło najwięcej klubów dziecięcych, bo aż o 102 proc., podczas gdy żłobków o 57 proc. Zgodnie ze sprawozdaniami wzrosła także liczba żłobków oraz klubów dziecięcych dotowanych przez gminy. W 2012 r. były to 583 żłobki i 36 klubów dziecięcych (łącznie 619 instytucji), natomiast w 2013 r. – odpowiednio 753 i 50 (783 instytucje), co oznacza wzrost dotowanych instytucji o 29,7 proc. Przełożyło się to również na wzrost wydatków gmin m.in. na żłobki oraz kluby dziecięce – z 508,2 mln zł w 2012 r. do 565,2 mln zł w roku 2013. Na ten cel w 2013 r. uruchomiono środki z budżetu państwa w wysokości 99,5 mln zł. Z informacji przekazywanych przez ZUS wynika, że liczba niań w 2013 r. nie zmieniła się w stosunku do roku 2012 i wynosiła 9,1 tys. osób. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła sprawozdania, w których wnosi o przyjęcie dokumentów: za okres 2011-2012 – 6 lutego 2014 r., a za 2013 r. – 18 grudnia 2014 r.
Tego dnia posłowie w drodze głosowania podjęli decyzję o nieuzupełnianiu porządku posiedzenia o Informacje: Rady Ministrów na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego oraz Prezesa Rady Ministrów na temat uszczuplenia wpływów do budżetu państwa w 2015 roku o ponad 3 mld zł.
W drugim dniu obrad, 14 stycznia, posłowie pracowali nad regulacjami upraszczającymi i przyspieszającymi procedury budowlane oraz ułatwiającymi obywatelom rejestrację stowarzyszeń. Sejm zajął się też rządowym projektem przenoszącym z rozporządzenia do ustawy rozwiązania dotyczące systemu oceniania uczniów. Posłowie dyskutowali także nad projektem zmian, które umożliwią uzdrowienie kopalni węgla kamiennego w Polsce.
Rejestracja stowarzyszeń
Drugi dzień obrad rozpoczęło pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest ułatwienie obywatelom tworzenia stowarzyszeń oraz uproszczenie związanych z tym procedur. M.in. z 15 do 7 ma zmniejszyć się liczba osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia. Poza tym stowarzyszenia mają być rejestrowane wyłącznie na podstawie weryfikacji wniosku złożonego przez założycieli. Na podjęcie decyzji o wpisie stowarzyszenia do KRS sąd rejestrowy będzie miał 7 dni. Obecnie sąd zwraca się w tej sprawie do organu nadzorującego – starosty lub wojewody, który ma 14 dni na zgłoszenie uwag do dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację.
Projekt zakłada, że w przypadku większych stowarzyszeń – posiadających oddziały regionalne – w sprawach o wpis do rejestru terenowych jednostek organizacyjnych z osobowością prawną właściwy będzie ten sam sąd co w przypadku jednostki macierzystej. Pozwoli to uniknąć, zdarzających się obecnie i prowadzących do powstawania rozbieżności, problemów związanych z rejestracją zmian statutowych. Zgodnie z projektem stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego oraz nie zatrudniają pracowników będą mogły zawiesić działalność statutową na 2 lata (np. w związku z brakiem niezbędnych funduszy). Członkowie władz stowarzyszenia będą mogli otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji o ile będzie to przewidziane w statucie stowarzyszenia. Ponadto projekt zwiększa uprawnienia tzw. stowarzyszeń zwykłych. Będą one mogły pozyskiwać środki na swoją działalność także m.in. z darowizn, spadków oraz ze zbiórek publicznych. Jednocześnie nadal nie będą mogły m.in. prowadzić działalności gospodarczej, powoływać jednostek terenowych oraz prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Obowiązek szkolny sześciolatków

Posłowie zapoznali się z Informacją ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Dokument podsumowuje m.in. zmiany w prawie oświatowym w zakresie edukacji najmłodszych uczniów oraz stan przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Ocenia też realizację zadań zapisanych w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w Polsce.
Zgodnie z informacją m.in. na dotacje dla gmin z budżetu państwa na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz przekształcenie we wrześniu 2016 r. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola w budżecie państwa na 2013 r. zaplanowano 504 mln zł. W kolejnych latach kwota ta rośnie i w 2022 r. ma osiągnąć 1 879 mln zł. W związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało i opublikowało interaktywną mapę publicznych szkół podstawowych. Zawiera ona podstawowe informacje o szkole, m.in.: liczbę uczniów i oddziałów klasy pierwszej, liczbę zatrudnionych w szkole nauczycieli, wyposażenie, funkcjonowanie świetlicy czy też możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
W ramach działań monitorujących stan przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich kontrolą wizytatorów z Kuratoriów Oświaty zostało objętych 12 258 publicznych szkół podstawowych. 97 proc. szkół ma przygotowane pomieszczenia do pracy z dziećmi 6-letnimi, 98 proc. ma przygotowane pomoce dydaktyczne, a 97 proc. – miejsca do zabawy i wypoczynku. Grupa świetlicowa liczy nie więcej niż 25 uczniów w 74 proc. szkół. W 65 proc. dobór dzieci w grupach świetlicowych uwzględnia etap edukacyjny, a 93 proc. szkół zapewnia uczniom posiłki. Kuratorzy oświaty zostali również zobowiązani do stałego monitorowania przypadków nieprzygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich zgłoszonych na telefoniczną infolinię. Od czerwca 2013 r., kiedy infolinia została uruchomiona, do sierpnia 2014 r. 967 razy zgłoszono potrzebę interwencji, w odniesieniu do 725 szkół podstawowych (na 13 464 szkoły). W wyniku zgłoszeń, pracownicy kuratoriów oświaty przeprowadzili 464 kontrole. Najwięcej interwencji dotyczyło warunków lokalowych i wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne (225 zgłoszeń). Interwencje dotyczyły również zbyt dużej liczby dzieci w oddziałach klasowych, realizacji obowiązku szkolnego i opieki świetlicowej.
Dożywianie
Sejm rozpatrzył Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres od stycznia 2010 r. do grudnia 2013 r. Celem programu jest wsparcie gmin w zakresie dożywiania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwoju w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Program przewiduje pomoc w formie: posiłku, zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach programu gmina może ubiegać się o dotację pod warunkiem, że udział środków własnych nie był niższy niż 40 proc. przewidywanych kosztów realizacji programu.
Program finansowany jest z budżetu państwa oraz z budżetów gmin. W latach 2010-2013 wielkość środków na realizację programu wynosiła 550 mln zł rocznie. Na realizację programu z budżetu państwa wydano w okresie objętym sprawozdaniem 2 mld 190,4 mln zł. Pomocą w ramach programu objętych zostało około 2 mln osób w tym m.in. dzieci do 7. roku życia oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Do końca 2013 r. obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata 2006-2013. Kolejny wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został przyjęty, na lata 2014 – 2020, przez Radę Ministrów 10 grudnia 2013 r.
Zmiany w systemie oświaty
Posłowie pracowali też w drugim czytaniu nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawach. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r., zgodnie z którym zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a nie rozporządzeniach ministra edukacji.
Proponowane zmiany przewidują m.in. dodanie dwóch nowych rozdziałów do obowiązującej ustawy. Pierwszy z nich zawiera propozycje dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w tym upoważnień dla ministrów edukacji i kultury do szczegółowego określenia tych spraw w rozporządzeniach. W rozdziale tym uregulowano kwestie dotyczące min.: zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.), funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Propozycja drugiego rozdziału zawiera regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (m.in.: sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego oraz matury). Zmiany dotyczą np. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim, na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów. W projekcie nowelizacji znalazły się też propozycje regulacji dotyczących ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich czy zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Problemy polskiego górnictwa
W głosowaniu posłowie zdecydowali o uzupełnieniu porządku dziennego o drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Projekt pozwoli zrealizować rządowy „Plan naprawczy Kompanii Węglowej SA”. Nowe regulacje mają umożliwić nabycie kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) oraz przeprowadzenie ich restrukturyzacji. Proponowana nowelizacja daje też SRK możliwość sprzedaży restrukturyzowanych kopalń lub ich części nowemu inwestorowi.
Ponadto projekt ustanawia zasady restrukturyzacji zatrudnienia w tych kopalniach. Przewidziano dwa rodzaje uprawnień dla pracowników restrukturyzowanych kopalń – można będzie wybrać urlop górniczy lub jednorazową bezwarunkową odprawę pieniężną. Z urlopu górniczego będą mogli skorzystać górnicy dołowi, którym do emerytury zostało nie więcej niż 4 lata. Będą oni otrzymywać 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Do podstawy obliczania wynagrodzenia wliczana będzie m.in. 1/12 ostatniej nagrody z okazji „Dnia Górnika” i 1/12 ostatniej dodatkowej nagrody rocznej. Natomiast wysokość jednorazowej odprawy będzie zróżnicowana w zależności od grupy zawodowej. Górnicy dołowi otrzymają 24-krotność ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli złożą wniosek do końca 2015 r., a gdy zrobią to w latach 2016-2018, przysługiwać im będzie 12-krotność średniej pensji. W przypadku pracowników przeróbki mechanicznej węgla będzie to 10-krotność ich przeciętnego wynagrodzenia, zaś pracownikom administracji będzie przysługiwała odprawa w wysokości 3,6-krotności średniej pensji – pod warunkiem złożenia wniosku do końca 2015 r. Restrukturyzacja kopalń i wypłata świadczeń z tytułu urlopu górniczego będzie finansowana z dotacji budżetowej, a wypłata odpraw z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (koszty poniesione przez FGŚP będą rekompensowane z przychodów z prywatyzacji). W latach 2015-2018 limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa ma nie przekroczyć 3 mld zł. Ponadto, w projekcie zapisano, że nadzór właścicielski nad spółkami węglowymi będzie sprawował Minister Skarbu Państwa, a nie Minister Gospodarki jak obecnie.
W trzecim dniu 84. posiedzenia Sejmu Izba uchwaliła szereg ustaw. Przyjęta została m.in. obszerna reforma Kodeksu karnego, której celem jest poprawa funkcjonowania systemu karnego. W ustawie o systemie oświaty znalazły określone m.in. ogólne warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy. Posłowie przyjęli także zmiany w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Sejm ustalił ponadto ostateczne brzmienie ustaw w wyniku rozpatrzenia zgłoszonych do nich poprawek Senatu. Dotyczy to m.in. budżetu na 2015 r. Posłowie pracowali też m.in. w drugim czytaniu nad zmianami w Prawie łowieckim oraz ustawie o recyklingu pojazdów. Izba rozpatrzyła też i zdecydowała o senackich poprawkach m.in. do ustawy o obligacjach.
W trakcie obrad posłowie uczcili minutą ciszy zmarłego 7 stycznia 2015 r. Tadeusza Konwickiego.
W ostatnim dniu 84. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli wspomnianą wyżej ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz kompleksowo uregulowali zasady opodatkowania osób ukrywających dochody. Izba przeprowadziła również dyskusję nad rządowym sprawozdaniem z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w 2013 r.
Sejm zapoznał się ponadto ze sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w 2013 r. Ma on na celu zapobieganie przemocy domowej oraz ochronę jej ofiar. W ramach programu rząd oraz samorządy realizują działania zapobiegające, interwencyjne, wpierające i edukacyjne. Z przedstawionych w dokumencie danych wynika m.in., że ofiary doświadczają głównie przemocy psychicznej, ekonomicznej, fizycznej i seksualnej. W całej Polsce w ramach instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie w 2013 r. funkcjonowało 1131 instytucji prowadzonych przez gminy oraz 251 powiatowych. Najpowszechniejszą formą pomocy, z jakiej korzystały osoby doświadczające przemocy w rodzinie były indywidualne konsultacje psychologiczne oraz pomoc socjalna, prawna i materialna. Instytucją, która najczęściej uruchamiała procedurę tzw. „Niebieskie Karty” była Policja. W 2013 r. na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownicy socjalni odebrali rodzicom 571 dzieci. Prowadzono także m.in. liczne kampanie informacyjne i przeciwdziałające przemocy. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła bezpłatną Niebieską Linię, a Ministerstwo Sprawiedliwości stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Źródło: sejm.gov.pl
Foto: Rafał Zambrzycki