Rada Regionu Dolnoślaskiego
17 marca, 2014
64. posiedzenie Sejmu
19 marca, 2014

Ustawy uchwalone na 63. posiedzeniu Sejmu

Podczas ostatniego 63. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli m.in. przepisy, które mają poprawić usługi rynku pracy, tak aby oferta urzędów pracy lepiej odpowiadała potrzebom bezrobotnych. Wśród decyzji Izby było też np. uchwalenie regulacji podnoszących atrakcyjność służby w Narodowych Siłach Rezerwowych i doskonalących funkcjonowanie tej ochotniczej formacji wojskowej. Sejm przyjął także ustawę promującą biopaliwa wytwarzane z produktów nieżywnościowych. Ponadto posłowie uchwalili kilka ustaw ratyfikacyjnych oraz upamiętnili uchwałą 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu.
Izba uchwalając nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw przyjęła zmiany mające przyczynić się do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Nowelizacja przewiduje m.in. premiowanie pracowników urzędów pracy w zależności od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami urzędy pracy będą ustalać profile pomocy, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego.  Nowelizacja wprowadza też rozwiązania mające przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i szkoleniowe. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.
Ponadto Sejm przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi o obowiązek osiągnięcia 10-procentowego udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. Przyjęte zmiany mają stworzyć korzystne warunki dla rozwoju rynku produkcji rolnej przeznaczonej na cele nieżywnościowe. Dzięki temu zapewnią trwałe i stabilne dochody gospodarstwom podejmującym produkcję biomasy przeznaczonej do wytwarzania biokomponentów.
Posłowie zdecydowali również o przyjęciu Informacji MEN o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Zgodnie z dokumentem, w związku z edukacją szkolną sześciolatków gminy w latach 2009-2012 otrzymały 1 mld 448 mln zł, a w 2013 r. – 794 mln zł. Z programu rządowego Radosna Szkoła w tym okresie udzielono wsparcia w łącznej kwocie ponad 293 mln zł. Ze środków tych w 12 159 szkołach (90 proc. placówek) sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Korzysta z nich obecnie ponad 1 mln 90 tys. uczniów, w tym 28 680 uczących się w szkole sześciolatków.
Izba przyjęła także nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa podwyższa z 14 do 30 tys. euro próg wartości zamówień, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych. Nowelizacja uwzględnia zmiany siły nabywczej pieniądza i odbiurokratyzowuje procedury udzielania zamówień publicznych o małych wartościach. W przypadku tego typu zamówień koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu mogą przewyższać zyski wynikające z zastosowania procedur przetargowych.
Sejm przyjął też ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Celem ustawy jest liberalizacja zasad przeprowadzania tych zbiórek, ułatwienie organizowania akcji charytatywnych i zapewnienie łatwego dostępu do informacji o takich przedsięwzięciach oraz ich efektach. W myśl nowych przepisów zbiórką publiczną będzie zbieranie ofiar w gotówce lub naturze, w miejscu publicznym, na cel zgodny z prawem i pozostający w sferze zadań publicznych lub na cele religijne. Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych będą organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i społeczną oraz co najmniej 3-osobowe komitety społeczne powołane do przeprowadzenia zbiórki.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. W dokumencie wyrażono uznanie dla uczestników tego wydarzenia, którzy wytyczyli drogę ku wolnej i demokratycznej Polsce. W uchwale Sejm uznał, że Okrągły Stół rozpoczął pokojowe przemiany w naszym kraju. Izba przypomniała, że obrady rozpoczęły się 6 lutego 1989 r. z udziałem reprezentantów opozycji solidarnościowej, strony rządowej oraz przedstawicieli Kościoła w roli obserwatorów.
Fot. Krzysztof Białoskórski