Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą na Dolnym Śląsku
10 października, 2012
Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność będzie łatwiej – Izabela Katarzyna Mrzygłocka o zmianach w Kodeksie pracy i niektórych innych ustawach
11 października, 2012

Trzy pracowite dni przed posłami – kolejne posiedzenie Sejmu RP

Dziś o godzinie 10.00 rozpocznie się kolejne, 23. posiedzenie Sejmu RP. Harmonogram obrad przedstawia się następująco:
10 października, środa:
godz. 10:00 – 12:00
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego Sejmu o punkt: informacja rządu na temat sposobu rozliczania należności finansowych wobec podwykonawców pracujących przy budowie infrastruktury, niezbędnej do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE za niezgodny z zasadą pomocniczości – głosowanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej – trzecie czytanie
– Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. – trzecie czytanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. – trzecie czytanie
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiórkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionej przez ministra środowiska informacji: Gospodarowanie wodami w Polsce w latach 2010-2011
godz. 12:00 – 13:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 14:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:15 –15:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 15:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:45 – 16:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:45 – 18:15 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:15 – 19:45 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:45 – 21:00 – oświadczenia poselskie
11 października, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 14:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:30 – 16:30 – Przedstawione przez ministra zdrowia „Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2011” oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2012 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2013 i 2014 wraz ze stanowiskiem Komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:30 – 18:30 – Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku” wraz ze stanowiskiem Komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:30 – 19:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:00 – 19:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:30 – 19:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:45 – 20:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:00 – 21:00 – oświadczenia poselskie
12 października, piątek:
godz. 9:00 – 17:30
– Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu realizacji zadań wynikających z exposé prezesa Rady Ministrów oraz zamierzeń Rady Ministrów (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:30 – 20:00 – G ł o s o w a n i a, w tym:
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 591, 698 i 698-A)- trzecie czytanie
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji ministra sprawiedliwości na temat podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty mu podległe i nadzorowane działań dotyczących zagwarantowania właściwych procedur postępowania ze zwłokami ofiar Katastrofy Smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (druk nr 669)
– Sprawozdanie komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej – głosowanie
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – trzecie czytanie
godz. 20:00 – 21:00 – oświadczenia poselskie.
W trakcie obrad spotkają się także komisje sejmowe. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, w której zasiada posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, dyskutować będzie trzy razy. Dziś o godz. 14:30 pani poseł która przewodniczy podkomisji stałej do spraw rynku pracy, przedstawi komisji sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Po tym komisja zajmie się rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Jutro KPSiR spotka się o godz. 10:00, aby wysłuchać rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, a także aby porozmawiać o informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Natomiast na godz. 17:00 zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Komisja nadzwyczajna do spraw rynku pracy zwołała posiedzenie na czwartek, 11 października na godzinę 17:00, aby rozpatrzyć wniosek o skierowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy do podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego i przedyskutować propozycję inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy – Kodeks pracy.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski