Izabela Katarzyna Mrzygłocka Osobowością Roku 2014
3 lutego, 2015
Posłowie uchwalili
9 lutego, 2015

Trwają obrady Sejmu

86 obrady Sejmu RP, które rozpoczęły się dziś, 4 lutego, otworzyło ślubowanie poselskie Jana Kulasa. Następnie przeprowadzono głosowanie dotyczące dołączenia do porządku dziennego obrad Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa przekazywania danych i informatyzacji polskich urzędów.
Ważnym punktem pierwszego dnia obrad było sprawozdanie Komisji na temat:
– rządowego projektu zmiany ustawy Kodeks karny
– poselskiego projektu zmiany ustawy Kodeks karny.
Następnie zebrani wysłuchają sprawozdania Komisji dotyczącego senackiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Projekt ten zakłada, że funkcjonariusz niewchodzący w skład personelu medycznego, nie może być obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu lub aresztowanemu.
Kolejno odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Celem projektu będzie wprowadzenie nowego systemu płatności, zgodnego z rozporządzeniem unijnym. Dzięki temu rozwiązaniu rząd wpłynie w większym stopniu na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego .
Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Komisji na temat:
– rządowego projektu nowelizacji ustaw Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego
– poselskiego projektu zmiany ustawy Kodeks cywilny.
Tego dnia posiedzenia posłowie wysłuchają ponadto pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i sług i ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem zmian jest zapobieganie nadużyciom związanym z odliczaniem podatku VAT.
Następnie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Dzięki temu rolnicy będą mieli zapewnione stabilne dochody w sytuacji, kiedy nie otrzymają pieniędzy za sprzedane produkty.
Obrady zakończą się sprawozdaniem Komisji na temat uchwały w sprawie upamiętnienia Profesor Haliny Szwarc w perspektywie 40. rocznicy powstania pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Drugi dzień obrad, 5 lutego, rozpocznie się od dyskusji na temat spraw bieżących.
Kolejno przedstawiona zostanie Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec- grudzień 2014 r. Szczególnie dotyczy to przewodnictwa Włoch w Radzie UE i aktywności polskiego rządu w tym czasie.
Następnym punktem obrad będzie pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta RP projektu zmiany ustawy Kodeks wyborczy. Przede wszystkim projekt ten zakłada wprowadzenie kadencyjności Państwowej Komisji Wyborczej oraz nagrywania procesu liczenia głosów.
Ważnym elementem drugiego dnia obrad będzie pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie dla ofiar niektórych przestępstw. Do tej pory kompensata dotyczyła tylko śmierci ofiary przestępstwa. Nowe przepisy zakładają możliwość otrzymania przez bliskich ofiary kompensaty w przypadku choroby i niezdolności do pracy, dłuższej niż 7 dni.
Kolejno odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu zmiany ustawy dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem projektu jest ustalenie zmian w kwestii kwoty wolnej od podatku.
Drugi dzień zakończy się ewentualnymi oświadczeniami poselskimi.
Pierwszym punktem ostatniego dnia obrad będzie przedstawienie przez Prezydium Sejmu projektu uchwały dotyczącej upamiętnienia 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem.
Następnie odbędą się głosowania na temat:
– sprawozdania Komisji o rządowym projekcie zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
– wniosku o odrzucenie sprawozdania z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
– wyboru członka uzupełniającego Trybunał Stanu.
Posiedzenie zakończy się przedstawieniem przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2011 i 2012, wraz ze stanowiskiem Komisji.

Fot. Krzysztof Białoskórski, źródło: sejm.gov.pl