Z wizytą u nowego posła
19 września, 2014
Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych
24 września, 2014

Trwa 75. posiedzenie Sejmu

Kolejne posiedzenie Sejmu rozpoczęło się ślubowaniem poselskim. Czesław Sobierajski zajął miejsce Izabeli Kloc, która 7 września została wybrana do Senatu.
Następnie radni wysłuchali sprawozdania komisji o projekcie zmiany ustawy dotyczącej gier hazardowych. Projekt ten zakłada zwolnienie organizacji pożytku publicznego od konieczności uzyskania zgody Izby Celnej w kwestii organizacji loterii fantowych, w przypadku gdy pula wygranych nie jest większa niż 15-krotność kwoty wyjściowej.
Kolejno posłom przedstawiono projekt zmiany ustawy związanej z finansami publicznymi. Koncepcja ta skupia się na wykorzystaniu aktywów jednostek sektora finansów publicznych do zarządzania płynnością państwowego budżetu.
Dalsze obrady dotyczyć mają sprawozdania Komisji na temat senackiego i rządowego projektu o zmianie ustawy dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekty te mają na celu usprawnienie obiegu informacji między administracją podatkową, a płatnikami podatku dochodowego.
Istotną częścią tego dnia posiedzenia będzie wybór marszałka i wicemarszałka Sejmu.
Według porządku obrad, posłowie zajmą się następnie przedyskutowaniem uchwały Senatu dotyczącej utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej. Tak zwana POLSA zajmie się badaniem przestrzeni  kosmicznej. Ponadto, agencja zajmie się działaniami na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych.
Tego dnia obrad posłowie wysłuchają także projektu zmiany ustawy o orderach i odznaczeniach. Projekt ten ma na celu zwiększenie liczby osób odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności.
Posłowie zakończą posiedzenie wysłuchaniem pierwszego czytania senackiego projektu o wprowadzeniu zmian w Kodeksie Karnym. Koncepcja ta zakłada wprowadzenie kary 3 lat pozbawienia wolności za działania utrudniające zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.
Drugi dzień obrad rozpocznie się od dyskusji na temat spraw bieżących, a następnie przedstawieniu aktualnej problematyki.
Następnym punktem programu będzie pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy dotyczącej obligacji. Projekt ten charakteryzuje zasady emisji i zmian warunków emisji, a także zbywania, nabywania i zakupu różnego rodzaju obligacji.
Kolejno nastąpi pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Koncepcja ta skupia się na dostosowaniu krajowych przepisów o sprzedaży krótkiej i stopach ryzyka kredytowego do wymogów Parlamentu Europejskiego i Rady.
Następne punkty programu to pierwsze czytanie dotyczące rządowego projektu o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i Izbach Skarbowych. Projekt ten ma na celu poprawę organizacji i sprawności działania. Ponadto nowelizacja zakłada wprowadzenie różnych ułatwień dla osób kontrolowanych przez Służbę Celną.
Posiedzenie zakończy się oświadczeniami poselskimi.
Ostatni dzień obrad rozpocznie się od głosowania posłów. Kolejno podejmą oni decyzję w sprawie:
– projektu uchwały dotyczącego uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni ma Pomorzu Gdańskim – w Lasach Piaśnickich
– odrzucenia „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2013”, przedstawionego przez Ministra Zdrowia oraz odrzucenia harmonogramu zadań przyjętych w programie „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
wyboru nowego składu Komisji do Spraw Unii Europejskiej
Następnie posłom zostanie przedstawiona informacja Rady Ministrów na temat wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznych.
Ostatnim programowym punktem posiedzeń będzie przedstawienie informacji Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz stanowisko Komisji. Według Rady Ministrów nowelizacja poprawi sytuację prawną kupujących.
źródło: sejm.gov.pl
zdjęcie: Krzysztof Białoskórski