Katarzyna Mrzygłocka na podium !
23 stycznia, 2014
Kartka z kalendarza – Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
27 stycznia, 2014

Trwa 59 posiedzenie Sejmu

Na 59 posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować m.in. nad zmianami w ustawach dotyczących tzw. służb mundurowych oraz sądów i prokuratury. Sejm rozpatrzy też przedstawione przez prezydenta projekty w tym m.in. nowelizację ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Izba zajmie się też propozycjami senackich poprawek m.in. do ustawy budżetowej na 2014 r., Kodeksu pracy oraz  do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Posłowie rozpatrzą też wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
Podczas trzydniowych obrad izba pracować będzie m.in. nad:
– rządowym projektem nowelizacji ustawy – Kodeks karny. Projekt wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym.  Celem proponowanych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej. Projekt przewiduje zmianę przepisów dotyczących karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej
– prezydenckim projektem nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach, który wprowadza generalny zakaz udziału w zgromadzeniach osób, których ubiór, zakrycie twarzy lub zmiana wyglądu powodują, że nie można ich rozpoznać. Zgodnie z projektem legalny udział zamaskowanych demonstrantów w zgromadzeniu ma być możliwy jedynie wyjątkowo, ze względu na cel zgromadzenia,
– poselskim projektem ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zgodnie z projektem zatrudnieni w CBA zostaną przeniesieni w struktury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zdaniem projektodawców będą dzięki temu mogli kontynuować działania CBA i pozostaną odpowiedzialni za zwalczanie korupcji,
– projektem nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy. Projekt wydłuża tzw. ciszę wyborczą z 24 godzin na 7 dni przed dniem głosowania. Wnioskodawcy chcą, aby wydłużona cisza wyborcza obejmowała zakaz publikacji wyników badań i sondaży we wszystkich środkach masowego przekazu. Projekt obniża też dolną wysokość grzywny za naruszenie ciszy wyborczej do 10 tys. zł. Zdaniem wnioskodawców, celem nowelizacji jest zapewnienie wyborcom spokoju i pełnej swobody w podjęciu ostatecznej decyzji wyborczej oraz ochrony przed presją, jaką wywołuje agresywna kampania wyborcza,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt wprowadza zasadę, że wynagrodzenie przysługujące prokuratorom, sędziom sądów powszechnych i Sądu Najwyższego przebywającym na zwolnieniu lekarskim ulega obniżeniu ze 100 proc. na 80 proc. za czas przebywania na zwolnieniu,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o lasach. Głównym celem projektu jest ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Projekt zakłada ponadto, że Lasy Państwowe (LP) mają odprowadzać do Skarbu Państwa 2 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży drewna. Wpłaty mają być dokonywane przez Dyrekcję Generalną LP w formie rat kwartalnych począwszy od 2016 roku.
W przypadku podjęcia przez Sejm decyzji o uzupełnieniu porządku dziennego o rozpatrzenie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, który jest punktem spornym, Izba przeprowadzi jego drugie czytanie. Projekt wprowadza rozwiązania, które pozwolą na jak najszybsze, a zarazem prawidłowe i efektywne wykorzystanie środków z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W tym celu rząd proponuje wprowadzenie umowy partnerstwa oraz programów służących jej realizacji. W umowie partnerstwa będą zapisane uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków z budżetu UE. Będzie ona przygotowywana przez rząd z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzana przez Komisję Europejską. Umowa będzie określać sposób wydawania środków z europejskich funduszy: Rozwoju Regionalnego, Społecznego, Spójności, Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  oraz wspierających sektor morski lub rybacki.
Ponadto izba wysłucha też informacji bieżącej rządu w sprawie problemu zwolnień lekarskich z lekcji wychowania fizycznego. O jej przedstawienie wnioskował KP Platforma Obywatelska.
Fot. Krzysztof Białoskórski