Posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy
11 grudnia, 2013
Spotkanie opłatkowe w Sejmie
16 grudnia, 2013

Trwa 56. posiedzenie Sejmu

Podczas 56. Posiedzenia Sejmu (11-13 grudzień) posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka wzięła udział w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, gdzie rozpatrzono poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 511). W dniu dzisiejszym odbyło się również wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny, a także posiedzenie  Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, na którym opracowano projekt stanowiska Rady w sprawie bezpieczeństwa pracy na kolei. Jednym z najważniejszych punktów porządku 56. posiedzenia Sejmu jest drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2014 r.
Ponadto podczas trzydniowych obrad posłowie zajmą się także m.in. :
– poselskim projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt zezwala na pracę w niedziele i święta, wykonywaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej – m.in. poczty elektronicznej. Chodzi o pracę na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa, wynikającą z różnic w dniach wolnych od pracy występujących w różnych krajach. Proponowana zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców, u których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe. Zdaniem autorów wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże utrzymać istniejące miejsca pracy w sektorze usług finansowych, których jest ok. 200 tys. Zmiana przepisów ma też wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy i poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy. Parlamentarzystka Katarzyna Mrzygłocka przedstawiła stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w tej sprawie(druki nr 1539 i 1944),
– komisyjnym projektem uchwały w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę Jego śmierci. W projekcie Sejm RP czci pamięć i wyraża uznanie dla postawy i dorobku twórczego tego artysty – malarza i pisarza,
– poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Przyjęte przez Sejm 8 listopada 2013 r. przepisy przesuwają z 1 grudnia 2013 r. na 1 lipca 2014 r. termin wejścia w życie zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 941). Zmiana wynika z konieczności zakończenia procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę systemu informatycznego. System ma umożliwić realizację zadań Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, czyli m.in. składanie i drukowanie za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego wniosków o wydanie dokumentów oraz wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie. Rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić do 1 lipca przyszłego roku,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Projekt wydłuża termin zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. podatku. Aktualnie organizacje pożytku publicznego (OPP) mają na to czas do 31 stycznia każdego roku. Po wejściu w życie proponowanej nowelizacji zgłoszeń będzie można dokonywać do 30 czerwca. Zdaniem rządu proponowana zmiana jest korzystna dla organizacji pożytku publicznego, które tracą 1 proc. wpływów z PIT, bo nie zdążyły zgłosić w  wyznaczonym terminie numeru rachunku bankowego do urzędu. Ponadto, zgodnie z projektem, wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco, a nie jak obecnie – na 15 grudnia danego roku,
– rządowym projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego. Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady 2013/1/UE w odniesieniu do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mieszkających w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Dyrektywa ta zniosła wymóg przedkładania przez osoby chcące kandydować do PE zaświadczenia potwierdzonego przez właściwy organ państwa, którego są obywatelami, że nie są oni pozbawieni biernego prawa wyborczego. Wiele osób, z powodu trudności z określeniem, który organ ma prawo do wydawania takich zaświadczeń, rezygnowało z kandydowania do Europarlamentu w państwie członkowskim, w którym mieszkają. W związku z tym w projekcie rząd proponuje, by dotychczas wymagane zaświadczenie zastąpić oświadczeniem, że dana osoba nie jest pozbawiona prawa do kandydowania w wyborach do PE.
Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. informowania przez ZUS o nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury, a także utworzenia Funduszu Mieszkań na Wynajem w ramach działalności Banku Gospodarstwa Krajowego oraz opodatkowania porad prawnych świadczonych w ramach pomocy pro bono. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. kontraktów na rehabilitację ambulatoryjną czy możliwości odliczenia podatku VAT od samochodów z „kratką” kupowanych przez przedsiębiorców.
Foto. Krzysztof Białoskórski