Zbieramy książki dla Gminnej Biblioteki Publicznej
14 lutego, 2013
Prawo pracy
20 lutego, 2013

Trwa 34. posiedzenie Sejmu RP

Dziś o godzinie 10.00 rozpoczęło się kolejne posiedzenie posłów. Oto, czym będą się zajmować przez kolejne cztery dni:
19 lutego, wtorek:
godz. 10:00 – 20:00
– Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020
Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.
godz. 20:00 – 21:00 – oświadczenia poselskie
20 lutego, środa:
godz. 9:00 – 9:30
– G ł o s o w a n i a
godz. 9:30 – 11:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:00 – 12:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 13:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 15:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 17:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym (5-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 17:00 – 17:30 – Sprawozdanie komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Zuzanny Kurtyki reprezentowanej przez pełnomocnika – adwokat Monikę Brzozowską, z dnia 3 października 2012 r. uzupełnionego w dniu 16 listopada 2012 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stefana Niesiołowskiego
godz. 17:30 – 18:30 – oświadczenia poselskie
21 lutego, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 14:45 – Przedstawiona przez ministra środowiska „Informacja z realizacji Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013 w roku 2011” wraz ze stanowiskiem Komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:45 – 16:30 – Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań „Programu dla Odry – 2006” w roku 2011 wraz ze stanowiskiem Komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:30 – 18:00 – Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2011 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 19:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:30 – 20:30 – oświadczenia poselskie
22 lutego, piątek:
godz. 9:00 – 10:00
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
godz. 10:00 – 14:00 – Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich wraz ze stanowiskiem Komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:00 – 15:00 – oświadczenia poselskie.
W trakcie najbliższych dni odbędzie się aż pięć posiedzeń Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w której pracuje posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Dziś o godzinie 15:00 czonkowie komisji będą rozpatrywać sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, a godzinę później zajmą się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 20 lutego 2013 o godz. 10:00 posłom zasiadającym w komisji zostanie przedstawiony raport „Przyczyny zmian aktywności zawodowej w Polsce oraz opinie o przydatności instrumentów polityki rodzinnej – Diagnoza Społeczna 2011” (opracowanego w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Diagnoza społeczna 2009-2013”). Natomiast w czwartek, 21 lutego o godzinie 10:00 zaplanowano rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz ze stanowiskiem ministra edukacji narodowej, rozpatrzenie informacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji w szkołach wyższych, w tym organizacji i dostosowania procesu kształcenia do potrzeb i możliwości studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami. Ostatnie posiedzenie również odbędzie się w czwartek, 21 lutego o godzinie 16:00 – w jego trakcie komisja zapozna się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, do której również należy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, zbierze się 21 lutego o godzinie 11:00. Jej członkowie będą dyskutować wniosek o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz rozpatrywać sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.