Darmowa Pomoc Prawna już od stycznia 2016
16 czerwca, 2015
Zasada „33 i 3” – koniec zatrudniania na wieloletnie umowy na czas określony
23 czerwca, 2015

Nowe wsparcie dla rodziców od 2016 roku

Świadczenie w kwocie 1 tys. zł miesięcznie ma przysługiwać rodzicom, którzy nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Dotyczy to osób bezrobotnych, studentów oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa zlecenie.
Z urlopów rodzicielskich obecnie mogą korzystać jedynie osoby opłacające składki. To matki i ojcowie zatrudnieni na umowach o pracę oraz na zleceniach (o ile opłacają dobrowolne składki). Od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywały także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. To blisko 125 tys. osób. Rodzice przez rok od urodzenia dziecka będą dostawać na rękę 1 tys. zł nowego świadczenia rodzicielskiego. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni).
Na poniedziałkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłowie zdecydowali jednomyślnie o pozytywnej rekomendacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Wcześniej projektem zajmowała się podkomisja, która wprowadziła do niego kilka poprawek, m.in. jedna z nich umożliwia gminom przyznawanie z własnych środków dodatkowych świadczeń dla rodzin, inna wychodzi naprzeciw osobom samotnie wychowującym dziecko, które rezygnują z zasiłku macierzyńskiego – w takiej sytuacji ma im przysługiwać świadczenie rodzicielskie.