39. posiedzenie Sejmu RP już dziś
8 maja, 2013
Święto Ziemi
11 maja, 2013

Sejmowy "rozkład jazdy" – trwa 39. posiedzenie Sejmu

W ostatnim dniu 39. posiedzenia Sejmu RP zapoznamy się  z przedstawionym przez Radę Języka Polskiego sprawozdaniem ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011. Dokument dotyczy poprawności językowej i sprawności komunikatywnej skierowanych do obywateli tekstów, które są publikowane w Internecie przez ministerstwa i wybrane instytucje centralne. Sprawozdanie zawiera wnioski z analizy tekstów publikowanych na stronach siedmiu ministerstw oraz NFZ. Zdaniem Rady generalna ocena poziomu językowego omawianych tekstów wypada pozytywnie, ale publikowane treści są pisane w sposób zbyt sformalizowany, nie dostosowany do możliwości mniej wprawnych językowo czytelników. Rada Języka Polskiego postuluje, by podejmować starania, aby w instytucjach centralnych zatrudniano specjalistów od kultury języka, którzy m.in. dostosowywaliby publikowane dokumenty.
Podczas dzisiejszych głosowań zostanie m.in. przeprowadzone trzecie czytanie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem projektu jest wyznaczenie na poziomie ustawy, a nie aktów wykonawczych, okręgów sądowych i ich granic. Projekt zawiera podział terytorialny na okręgi sądowe, ustala siedziby sądów i obszary ich właściwości. Proponowana ustawa wyznacza obszary właściwości miejscowej sądów powszechnych wszystkich szczebli (apelacyjnych, okręgowych, rejonowych). Projekt przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie miał prawa do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib, a jedynie w określonym zakresie będzie mógł wpływać na właściwość miejscową sądów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaproponowała m.in. odstąpienie od propozycji tworzenia i ustalania właściwości terytorialnej wydziałów sądów rejonowych na poziomie ustawowym. Komisja chce także, aby miał on obowiązek przedkładać Sejmowi co 3 lata informację o funkcjonowaniu sądów wraz ze wskazaniem potrzeb zmian zasad ich funkcjonowania.
Izba wysłucha także informacji bieżącej w sprawie działań podejmowanych przez Radę Ministrów w celu zachowania przez Skarb Państwa kontroli nad skonsolidowaną spółką o strategicznym znaczeniu dla państwa – Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie, w związku z objęciem pakietu 9,7% akcji w Grupie Azoty S.A. przez rosyjską spółkę Acron i zapowiedzi dalszego rozszerzania akcjonariatu przez rosyjskiego giganta, o którą wnioskował klub Solidarna Polska. Posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. jednolitego patentu europejskiego oraz wdrażania telewizji cyfrowej. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. poprawy wizerunku polskiej żywności w Czechach czy likwidacji oddziału celnego w Sanoku.
(źródło: www.sejm.gov.pl)