95 lat policji
25 lipca, 2014
Dziecięcy kongres w Jaworzynie Śląskiej
29 lipca, 2014

Sejm zakończył 72. posiedzenie

Od wtorku 22 lipca trwa czterodniowe posiedzenie Sejmu RP. Obrady rozpoczęły się od uczczenia chwilą ciszy osób, które zginęły w obwodzie donieckim na Ukrainie wskutek zestrzelenia 17 lipca 2014 r. samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych.
Pierwszego dnia obrad posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, sprawozdania Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego.
W porządku obrad 22 lipca było także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2421) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
23 lipca posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium, a także wystąpienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Przedstawiono im także sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skar1b Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”, sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 roku oraz wysłuchali wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz poseł Zofii Czernow.
Posłowie wysłuchali także sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz przedstawiciela komisji posłanki Teresy Piotrowskiej.
Prezesa Rady Ministrów przedstawił dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2013 r.”, a następnie wystąpili minister gospodarki i poseł Krzysztof Gadowski.
Sejm wysłuchał także pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. pierwszego czytania senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, pierwszego czytania senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Izbie przedstawiono także sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
Z kolei 24 lipca posłowie wysłuchali informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej oraz wystąpienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego i posła Borysa Budki.
Ponadto przedstawiono sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, sprawozdanie Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe, sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz wystąpieniem generalnego inspektora ochrony danych osobowych oraz poseł Zofii Czernow.
Posłowie wysłuchali także informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2557) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, sprawozdania Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r., sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Tadeusza Iwińskiego.
W porządku obrad znalazło się także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
Na ostatni dzień posiedzenia, 25 lipca, zaplanowano sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, powołanie generalnego inspektora ochrony danych osobowych, wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Ponadto posłowie wysłuchali informacji prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego i pierwszego czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji „Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, zbadania okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skutków tych działań, jak również zbadania przyczyn umorzenia śledztwa o sygnaturze Ap V Ds. 49/09 prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w związku z wynikami śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i rozstrzygnięciami sądów cywilnych, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. Rafał Zambrzycki