Walczymy o utrzymanie miejsc pracy w ZPS Karolina
12 lutego, 2015
Rada Ochrony Pracy o bezpieczeństwie w kopalniach i aktywizacji bezrobotnych
23 lutego, 2015

Sejm rozpoczął kolejne obrady

87. obrady Sejmu, które trwają od 18 lutego, rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych ostatnio prof. dr. hab. Piotra Winczorka, wybitnego znawcy prawa konstytucyjnego i współtwórcy projektu Konstytucji RP, oraz prof. dr. hab. Jerzego Regulskiego, uczestnika obrad Okrągłego Stołu i współautora reformy samorządowej. Następnie ślubowanie poselskie złożyła Elżbieta Nawrocka.
Kolejnym punktem posiedzenia było głosowanie dotyczące rozstrzygnięcia przez zebranych wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o następujące punkty:
– pierwsze czytanie poselskiego projektu zmiany ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki oraz poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego,
– Informacji Rady Ministrów na temat ustaleń szczytu klimatycznego, który odbył się 23 października w Brukseli,
– Informacji Rady Ministrów dotyczącej wpływu szczytu klimatycznego na polską gospodarkę.
Następnie posłowie wysłuchają sprawozdania komisji na temat przedstawionych przez prezydenta RP projektach zmiany ustaw Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dzięki planowanym zmianom postępowanie zostanie uproszczone i przyspieszone.
Tego dnia komisja przedstawi również sprawozdanie dotyczące rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt zakłada dostosowanie polskich przepisów do norm prawa unijnego.
Istotnym punktem pierwszego dnia obrad będzie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową. Proponowane zmiany skupiają się na możliwości ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych oraz określają obowiązki osób prowadzących działalność przy wykorzystaniu wyżej wymienionych substancji.
Następnie zebrani wysłuchają sprawozdania Komisji na temat rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Polską, a Republiką Peru, podpisanej 27 maja 2014 roku. Porozumienie opiera się na określeniu zasad wzajemnego przekazywania sobie więźniów i możliwości ich powrotu do krajów ojczystych.
Pierwszy dzień obrad zakończy sprawozdanie Komisji dotyczące rządowego projektu ustawy o ratyfikacji umowy między Polską, a Republiką Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, podpisanej 7 listopada 2011 r., w Warszawie.
Kolejny dzień obrad rozpocznie się od pytań na temat spraw bieżących. Pytania zostaną zadane przede wszystkim ministrowi środowiska i ministrowi zdrowia, a w dyskusji wezmą udział posłowie z różnych partii, m.in. Andrzej Orzechowski, Lidia Gądek i Bożena Kamińska z PO.
Następnie posłowie wysłuchają sprawozdania komisji na temat rządowego projektu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Projekt dotyczy wspierania aktywizacji mieszkańców przy wykorzystaniu funduszy z UE.
Zebrani wysłuchają ponadto informacji Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z „Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w 2013 r. wraz ze stanowiskiem Komisji. Dokument przedstawia działanie rządu i samorządów w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji szkód wywołanych środkami odurzającymi.
Kolejnym punktem będzie sprawozdanie komisji na temat uchwały Senatu dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa ma na celu usprawnienie i podniesienie efektywności sądownictwa powszechnego.
Ważną częścią tego dnia obrad będzie pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wprowadzone zmiany precyzują kogo sąd opiekuńczy może wyznaczyć na przedstawiciela pokrzywdzonego dziecka w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko rodzicom nieletniego.
Obrady drugiego dnia zakończy pierwsze czytanie senackiego projektu zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Projekt ma na celu zwiększenie ochrony interesów dzieci, których rodzicie będą się rozwodzić.
Ostatni dzień posiedzenia rozpocznie się od głosowania w sprawie zmiany składu sekretarzy Sejmu oraz zmian w składach osobowych komisji sejmowych.
Następnie posłowie wysłuchają raportu Rady Ministrów na temat pomocy publicznej, udzielonej przedsiębiorcom w Polsce w latach 2011-2013. Raport charakteryzuje wartość pomocy i podmioty, które jej udzieliły.
Źródło: sejm.gov.pl
Foto: Krzysztof Białoskórski