Rada Ochrony Pracy o mobbingu
26 sierpnia, 2014
Dziękczynienie za plony
1 września, 2014

Sejm obraduje po wakacjach

Po wakacyjnej przerwie rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu RP, które zacznie się od uroczystego ślubowania nowego posła PO z regionu Wałbrzyskiego – Roberta Jagły.
W porządku dzisiejszych obrad znalazły się m.in.: informacja Rady Ministrów na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego, informacja Prezesa Rady Ministrów na temat finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez niemiecką partię polityczną Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU), a także informacja Prezesa Rady Ministrów na temat działań Rządu w ciągu najbliższych miesięcy.
Ponadto posłowie wysłuchają sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Izba wysłucha także pierwszego czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Na wieczór zaplanowana jest dyskusja łączna nad następującymi tematami:
– przedstawionym przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (styczeń – grudzień 2012 r.) wraz ze stanowiskiem komisji,
– przedstawionym przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 (styczeń – grudzień 2013 r.) wraz ze stanowiskiem Komisji.
Ponadto radni wysłuchają sprawozdania komisji w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych Leszka Borkowskiego i Zbigniewa Borkowskiego, reprezentowanych przez radcę prawnego Krzysztofa Jóźwiaka z dnia 3 czerwca 2013 r., uzupełnionego w dniu 31 lipca 2013 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego, sprawozdania komisji w sprawie wniosku powoda – Spółki Akcyjnej CAM Media, reprezentowanej przez adwokata Tomasza Zielińskiego, z dnia 7 lutego 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy.
Na 28 sierpnia zaplanowano m.in. pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o: poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Ponadto Prezes Rady Ministrów przedstawi posłom dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury.
Posłowie wysłuchają także sprawozdania Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw czy sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.
W ostatnim dniu posiedzenia, 29 sierpnia, zaplanowano ślubowanie generalnego inspektora ochrony danych osobowych.
Ponadto posłowie wysłuchają m.in.: ciągu dalszego pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji „Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, zbadania okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skutków tych działań, jak również zbadania przyczyn umorzenia śledztwa o sygnaturze Ap V Ds. 49/09 prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w związku z wynikami śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i rozstrzygnięciami sądów cywilnych, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszego czytania przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2264) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych.
W porządku obrad znalazła się także informacja ministra infrastruktury i rozwoju dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2013 r. oraz harmonogram prac na rok 2014 (druk nr 2305) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Źródło: sejm.gov.pl, fot. Krzysztof Białoskórski