Grzegorz Schetyna gościem wałbrzyszan
5 lutego, 2013
Posłowie rozmawiają o zmianach w Kodeksie pracy
7 lutego, 2013

Sejm obraduje po raz 33

Posłowie rozpoczęli właśnie kolejne posiedzenie. Jego harmonogram przedstawia się następująco:
6 lutego, środa:
godz. 9:00 – 10:30
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 10:30 – 11:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:30 – 12:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 13:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 15:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 16:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:15 – 20:45 – Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei oraz braku nadzoru nad Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:45 – 21:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przez zgłoszenie zastrzeżeń do jej Załącznika III (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:15 – 22:30 – oświadczenia poselskie
7 lutego, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 14:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:15 – 15:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:15 – 16:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:00 – 17:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt 14)
godz. 17:00 – 18:00 – oświadczenia poselskie
8 lutego, piątek:
godz. 9:00 – 9:45
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego
godz. 9:45 – 11:00 – Wniosek o odwołanie Pani Posłanki Wandy Nowickiej ze stanowiska Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
– Poselski projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
– Wniosek o powołanie Pani Posłanki Anny Grodzkiej na stanowisko Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
– Wniosek w sprawie wyboru posła Ludwika Dorna na stanowisko Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
godz. 11:00 – 14:00 – Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 742) wraz ze stanowiskiem Komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:00 – 15:00 – oświadczenia poselskie
Czterokrotnie spotka się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Dziś o godz. 10:00 zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a o godzinie 15:30 odbędzie się dyskusja zmianach w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei jutro o godz. 10:00 członkowie komisji zapoznają się z informacją na temat funkcjonowania świetlic – placówek wsparcia dziennego, a o godzinie 16:00 zaplanowano rozpatrzenie Rządowego dokumentu „Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011” i sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.