Goście, goście w Warszawie
6 marca, 2013
Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy
11 marca, 2013

Rozpoczyna się 35. posiedzenie Sejmu RP

Już dziś rozpoczną się kolejne obrady posłów. Harmonogram 35. posiedzenia Sejmu RP przedstawia się następująco:
6 marca, środa:
godz. 10:00 – 12:30
– Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011 wraz ze stanowiskiem komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 13:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:45 – 15:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:15 – 16:15 – Sprawozdanie komisji o:
– projekcie uchwały w związku ze 120. rocznicą powstania Polskiej Partii Socjalistycznej,
– projekcie uchwały w 120. rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej (3-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 16:15 – 17:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (5-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 17:15 – 18:45 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (5-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 18:45 – 20:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (10-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 20:30 – 22:00 – oświadczenia poselskie
7 marca, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 13:00 – Informacja bieżąca
godz. 13:00 – 18:00 – Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska i wybranie Pana Piotra Tadeusza Glińskiego na Prezesa Rady Ministrów (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 20:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji)
godz. 20:30 – 20:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:45 – 21:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:00– 21:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o środkach ochrony roślin (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:15 – 21:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:30 – 22:30 – oświadczenia poselskie
8 marca, piątek:
godz. 9:00 – 11:00
– G ł o s o w a n i a, w tym:
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – trzecie czytanie
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich
godz. 11:00 – 12:15 – Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12: 15– 13:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 15:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 16:00 – oświadczenia poselskie.
W najbliższych dniach zaplanowano również posiedzenia komisji, w których pracuje posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny spotka się dwa razy w czwartek, 7 marca. Najpierw o godzinie godz. 10:00 jej członkowie wysłuchają prezentacji metodologii i konkluzji wyników badań BAEL. Z kolei na godz. 16:00 zaplanowano pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.