Posłanka patronką Festiwalu Pieśni Patriotycznej
26 listopada, 2014
Wybory samorządowe 2014- nadchodzą zmiany
27 listopada, 2014

Rozpoczęło się 80. posiedzenie Sejmu

80. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się w środę 26 listopada. Obrady otworzyło sprawozdanie Komisji na temat rządowego projektu ustawy o obligacjach. Ustawa ta reguluje zasady dotyczące rynku obligacji w Polsce, a zawarte w niej przepisy określają m.in. warunki emisji, zbywania oraz nabywania obligacji.
Kolejnym punktem było przedstawienie przez komisję rządowego projektu zawierającego propozycje zmian poszczególnych ustaw, których przepisy przeszkadzają w realizacji ustawy budżetowej. Sprawozdanie określa także możliwości kompleksowego uzupełnienia budżetu na przyszły rok. Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim zmniejszenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych.
Obradujący wysłuchają następnie sprawozdania komisji dotyczącego rządowego projektu nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Projekt ten zakłada zwiększenie sprawności działania i wprowadzenie większej elastyczności w procesie wykorzystania Służby Celnej i urzędów skarbowych. Mowa tutaj o tzw. „jednym okienku rozliczeniowym”.
Ważnym punktem pierwszego dnia posiedzenia będzie sprawozdanie komisji na temat wprowadzenia zmian w ustawie o usługach płatniczych. Projekt ma na celu obniżenie stawek opłaty interchange, przy korzystaniu z kart płatniczych.
Kolejne sprawozdanie komisji dotyczyć będzie poselskiego projektu zmiany ustawy Kodeks spółek handlowych, które zakłada wprowadzenie różnych uproszczeń dla przedsiębiorców, min. możliwości załatwiania poszczególnych spraw drogą elektroniczną. Dotyczy to przede wszystkim rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet.
Następnie odpowiednia komisja przedstawi posłom sprawozdanie na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt ten zakłada dostosowanie polskich przepisów do rozporządzenia unijnego. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne dalej będą mogli liczyć na pomoc publiczną.
W programie pierwszego dnia obrad znalazło się ponadto pierwsze czytanie komisyjnego projektu dotyczącego wprowadzenia zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Zmiany miałyby poprawić sytuację szczególnie podczas meczów piłki nożnej. Projekt zakłada min. zwiększenie liczebności służb porządkowych.
Posłowie wysłuchają także sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy na temat ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony. Komisja przedstawi stanowisko, które Sejm zajął w tej sprawie.
Pierwszy dzień obrad zakończy się ewentualnymi oświadczeniami poselskimi, ok. godz.21.
Drugi dzień posiedzenia Sejmu RP rozpocznie się od dyskusji na temat spraw bieżących.
Następnie posłowie wysłuchają informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli podsumowującej kontrolę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Informacja dotyczy stanu infrastruktury drogowej oraz przygotowania kierowców.

Kolejno komisja przedstawi obradującym sprawozdanie w kwestii poselskiego projektu nowelizacji ustawy o straży gminnej i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekt zakłada, że straż miejska straci prawo do korzystania z fotoradarów i możliwość karania kierowców za złe parkowanie.

Istotnym punktem tego dnia obrad będzie pierwsze czytanie poselskiego projektu wprowadzenia zmian do ustawy Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do wymagań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i skupiają się przede wszystkim na kryteriach kwalifikowania osób skazanych, jako będących zagrożeniem dla społeczeństwa.

Obradujący zapoznają się również ze sprawozdaniem na temat uchwały Senatu dotyczącej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzenie zmian ma na celu większą zgodność między zapisami Krajowego Rejestru Sądowego, a faktycznym funkcjonowaniem poszczególnych instytucji. Poprawki będą porządkować wpisy nieprzerejestrowanych i „martwych” spółek.

Posłowie wysłuchają następnie sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie odnowienia ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Nowelizacja zakłada wprowadzenie zmian w procesie starania się o unijne płatności. Szczególnie dotyczy to małżonków, którzy prowadzą gospodarstwa rolne oddzielnie.

Ostatnim punktem tego dnia obrad będzie sprawozdanie komisji o uchwale Senatu na temat poprawienia ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa zakłada, że w przedszkolach i szkołach zabroniona zostanie sprzedaż niezdrowej żywności oraz promowanie „śmieciowego jedzenia”.

Ostatni dzień posiedzenia rozpocznie się od głosowania w sprawach:
– wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu
– zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Następnie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny i Kodeks wykroczeń. Zmiany skupiają się wokół tematu jazdy pod wpływem i po spożyciu środków odurzających.

Posiedzenie zakończy się pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o rybołówstwie morskim. Projekt kompleksowo określa zasady związane z rybołówstwem morskim, podkreślając istotną rolę bezpieczeństwa podczas połowów i ochrony ekosystemów akwenów.

źródło: sejm.gov.pl
zdjęcie:K. Białoskórski