Rada Ochrony Pracy o zatrudnieniu i bezpieczeństwie pracy pracowników młodocianych
9 lipca, 2013
Podsumowanie 45. posiedzenia Sejmu
15 lipca, 2013

Rozpoczęło się 45. posiedzenie Sejmu

W środę, 10 lipca, rozpoczęło się 45. posiedzenie Sejmu. W porządku obrad znalazły się m. in. następujące sprawozdania Komisji:  

  • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druki nr 909 i 1481) , którego sprawozdawcą jest poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
  • Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druki nr 917 i 1340)
  • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (druki nr 1405 i 1472)
  • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie uchwały Karta praw osób z autyzmem (druki nr 380 i 1395)

W porządku środowych obrad znalazło się również pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1491). Przedstawiona zostanie także Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 1328 i 1426).
Pani poseł Katarzyna Mrzygłocka weźmie również udział w posiedzeniach :
– wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Polityki Społecznej i Rodziny, na którym rozpatrzona zostanie informacja na temat obecnego stanu i kierunków rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
– posiedzenie podkomisji stałej ds. rynku pracy, na którym omawiany będzie stan realizacji  ustawy  z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
– wspólne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach w ramach którego przedstawiona będzie Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat zamierzeń legislacyjnych resortu na drugie półrocze 2013 roku.
– wspólne  posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Wewnętrznych, na którym odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
W miniony wtorek parlamentarzystka uczestniczyła w posiedzeniach:
Rady Ochrony Pracy, podczas którego przyjęte zostało stanowisko Rady Ochrony Pracy m.in. w sprawie zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy pracowników młodocianych.
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, na której rozpatrzono sprawozdanie podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Rozpatrzono także uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.
Obrady będą trwały od godziny 9.00 do godziny 23.00. Więcej informacji dostępnych na stronie www.sejm.gov.pl