Rada Ochrony Pracy o dyskryminacji
4 sierpnia, 2015
Wałbrzych i Szczawno Zdrój dla seniorów
6 sierpnia, 2015

Referendum 2015 w pytaniach i odpowiedziach

Kiedy odbędzie się referendum?
Referendum odbędzie się w niedzielę, 6 września 2015 r. Lokale referendalne otwarte będą w godzinach: 6.00 – 22.00.
Czym jest referendum?
Referendum ogólnokrajowe to głosowanie, w którym wszyscy dorośli obywatele RP wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanych pod referendum.
Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania.
W referendum można wybrać jedynie odpowiedzi TAK lub NIE
Kto może brać udział w referendum?
Udział w referendum może brać każdy obywatel polski, który w dniu głosowania ma ukończone 18 lat – jedynie osoby pozbawione wyrokiem sądu praw publicznych oraz ubezwłasnowolnione nie mogą brać udziału w tym głosowaniu.
Na jakie pytania odpowiadamy w referendum?
Referendum w dniu 5 września 2015 odpowiadamy na trzy pytania:
Pytanie nr 1
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
Pytanie nr 2
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
Pytanie nr 3
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
Czym są jednomandatowe okręgi wyborcze?
W jednomandatowym okręgu wyborczym wybierana jest tylko jedna osoba – ta, która zdobyła największą ilość głosów wyborców. Obecnie w jednomandatowych okręgach wyborczych przeprowadzane są wybory do Senatu RP. Także prezydenci miast oraz wybory Prezydenta RP przeprowadzane w okręgach jednomandatowych (w przypadku wyborów Prezydenta RP wszyscy głosujemy w jednym okręgu)
Czym różnią się jednomandatowe okręgi wyborcze od obecnych okręgów wyborczych do Sejmu RP?
Wybory posłów na sejm oraz organów samorządu terytorialnego (sejmików, rad miast, gmin i powiatów) przeprowadzane są według ordynacji proporcjonalnej. Oznacza to, że w poszczególnych okręgach wybierana jest więcej niż jedna osoba. O wyniku wyborczym decyduje liczba głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze. Oznacza to, iż z listy, która zdobędzie wiele głosów wybrane mogą zostać osoby, które osobiście zdobyły niewiele głosów. W okręgu jednomandatowym zawsze wybierana jest tylko jedna osoba, ta która zdobyła największą liczbę głosów.
Jak finansowane są dziś partie polityczne w Polsce?
Polskie partie polityczne finansowane są obecnie głównie z budżetu państwa. Część ich środków pochodzi także z wykorzystania majątku własnego (m.in. nieruchomości) oraz wpłat od osób posiadających polskie obywatelstwo. Partiom nie wolno przyjmować żadnych darowizn od firm ani przyjmować pieniędzy od cudzoziemców. Wpłaty na rzecz partii ograniczone są wieloma ograniczeniami, dotyczy to szczególnie wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej – w ciągu roku pojedyncza osoba może wpłacić na taki fundusz maksymalnie kwotę 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.
Które partie otrzymują finansowanie z budżetu państwa?
Finansowanie z budżetu państwa otrzymują partie, które w wyborach parlamentarnych otrzymają co najmniej 3 proc. głosów w skali kraju. Startujące w wyborach koalicje muszą przekroczyć próg 6 proc. głosów.
Wysokość rocznej subwencji uzależniona jest od wyniku wyborczego. Partie, które zdobyły mniej głosów otrzymują proporcjonalnie wyższe dofinansowanie niż partie które pozyskały większą liczbę wyborców. Wysokość dotacji określa specjalny wzór.
Na przykład partia, która zdobędzie od 3 do 5 proc. głosów otrzymuje rocznie 5,77 zł za każdy zdobyty głos, a partia, która otrzyma powyżej 30 proc. otrzyma 0,87 za każdy oddany na nią głos.
W 2013 na finansowanie partii politycznych z budżetu przeznaczono 45,5 mln zł, w 2014 r. – 54,6 mln (dotacje nie ulegają zmianie w trakcie kadencji).
Kiedy referendum jest ważne?
Referendum jest ważne jeśli dopełnione są wszystkie procedury wyborcze i prawne. Ważność referendum nie zależy od ilości biorących w nim udział osób, ani od wyników głosowania. Ważność referendum stwierdza (po rozpatrzeniu ewentualnych skarg) Sąd Najwyższy.
Referendum wiążące lub niewiążące – co to znaczy?
Referendum jest wiążące, gdy weźmie w nim udział ponad połowa osób uprawnionych do głosowania. Wynik taki nakłada na organy państwa obowiązek wdrożenia regulacji prawnych lub wstrzymania się ze zmianami – zgodnie z wynikami referendum.
Jeżeli w referendum ogólnokrajowym weźmie udział mniej niż 50 proc. uprawnionych do głosowania, wynik referendum ma charakter opiniodawczy. Władze i organy państwa mogą, lecz nie muszą kierować się jego wynikiem.
Dlaczego warto brać udział w referendum?
Ogólnopolskie referendum jest okazją do bezpośredniego zabrania głosu w najważniejszych dla naszego kraju sprawach
Gdzie znajdę więcej informacji na temat referendum?
Szczegółowy serwis informacyjny dotyczący referendum 2015 prowadzi Państwowa Komisja Wyborcza na stronie http://referendum2015.pkw.gov.pl