"Złotówka za złotówkę" – zmiany w świadczeniach rodzinnych od 2016 roku
8 lipca, 2015
Ekwiwalent za deputat węglowy będzie nadal wypłacany
17 lipca, 2015

Rada Ochrony Pracy oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2014

Rada Ochrony Pracy, na posiedzeniu 7 lipca 2015 r., pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2014. Tematem posiedzenia była również problematyka układów zbiorowych pracy.
Podczas prezentowania stanowiska w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2014 uznano za celowe m.in. zintensyfikowanie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz jego ewidencjonowaniu – ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego oraz ochrony zdrowia, a także zintensyfikowanie monitorowania legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Rada wskazała na potrzebę popularyzacji w środkach masowego przekazu dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podjęcia skuteczniejszych działań zapobiegających utrudnianiu Państwowej Inspekcji Pracy wykonywania czynności służbowych. Dostrzeżono także konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy przyczyn utrzymującej się tendencji spadkowej liczby układów zbiorowych w Polsce oraz rozwijania zróżnicowanych form promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy oraz branżowych programów przeciwdziałania wypadkom przy pracy na wzór „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”.
Ponadto podczas dyskusji uznano, że należy:
-udoskonalić system postępowania powypadkowego w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,
-opracować system, który ujmie całościowo łączny czas pracy świadczonej przez poszczególnych pracowników wielu podmiotom,
-podjąć bardziej zdecydowane działania wobec naruszających prawo agencji zatrudnienia.
Inspekcja pracy powinna ponadto kontynuować działania kontrolne u pracodawców w odniesieniu do niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzeń i zintensyfikować działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy nowoprzyjętych pracowników.